Home

Öppna jämförelser vården i siffror

Öppna jämförelser - Socialstyrelse

 1. Öppna jämförelser gör det möjligt att jämföra hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens kvalitet i hela Sverige med hjälp av indikatorer. Resultaten av jämförelserna ger insyn och kan användas för att följa upp, analysera och utveckla hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens verksamheter på olika nivåer
 2. Den tryckta katalogen med Öppna jämförelser i hälso- och sjukvård har sedan 2015 ersatts med Vården i siffror. Den största förändringen är att nya data presenteras löpande jämfört med som tidigare i tryckt form en gång per år
 3. Vården i siffror uppdateras löpande, med så korta löptider och på så låg enhetsnivå som möjligt per undersökning. Tanken är att den öppna publiceringen ska ge faktaunderlag för analys och dialog om vårdens kvalitet. Den främsta målgruppen är personer som arbetar med hälso- och sjukvårdens ledning, styrning och planering
 4. Vården i siffror visar kvalitetsindikatorer för hälso- och sjukvård. Vården i siffror visar över 800 olika indikatorer och uppdateras när nya data är tillgängliga. Vården i siffror. Vården i siffror är regionernas gemensamma webbplats för löpande nationell publicering av data kring hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

Jämförelser görs även inom andra verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för, till exempel grundskola och socialtjänst. Syftet med Vården i siffror och Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten Vården i siffror. Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård. Rapporten speglar den aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av senast tillgängliga data och handlar inte enbart om medicinska resultat, utan även tillgänglighet, kostnader, patienternas erfarenheter och befolkningens syn på sjukvården. Öppna Jämförelser Vården i siffror har ersatt den tryckta katalogen med Öppna jämförelser hälso- och sjukvård. Den största förändringen är att löpande kunna presentera nya data jämfört med tryckt en gång per år Öppna jämförelser görs inom dessa områden: Företagsklimat; Hälsa och sjukvård; Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbete, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet Skola: grundskola, gymnasieskola Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer. Vården i siffror. På Vården i siffrors hemsida finns Svenska Makularegistret med en kvalitetsindikator gällande förbättring efter behandling vid makuladegeneration. Indikatorn visades per landsting i den tidigare skriften Öppna jämförelser. Vården i siffror ersätter Öppna jämförelser

Öppna jämförelser och Vården i siffror - www

 1. Vården i siffror är inte optimerad för mobiltelefoner. Besök gärna Vården i siffror från en dator eller surfplatta. Jag förstår. Öppna jämförelser. Indikatorer som ingår i rapporten. Omställning till Nära vård Kap. 1. Tabelldiagram. Stapeldiagram. Avvikelsediagram
 2. Hälso- och sjukvårdsrapporten - Öppna jämförelser hos SKR speglar utvecklingen i hälso- och sjukvården genom data och innehåller ett avsnitt om säker vård. Webbapplikationen Vården i siffror, som finansieras av regionerna och utvecklas och drivs av SKR, samlar aktuella indikatorer om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet
 3. Vården i siffror. Denna sammanställs i en årlig rapport . Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 - Öppna jämförelser, för att lyfta fram och uppmärksamma vissa resultat. Syfte ‒ Ge årlig bild av hälso- och sjukvårdens läge och utveckling ‒ Vara stöd för huvudmännens analys och förbättrin

Vården i siffror - SK

Öppna jämförelser 3 december 2019 Vården i Siffror är SKLs och regionernas samlingsplats för vårddata. Många olika datakällor. Lätt tillgång på vårddata - avgörande förutsättning för rapportering. Nationell patientenkät Väntetider i vården Författarna till Öppna jämförelser påpekar att alla skattningar i urvalsundersökningar är förknippade med slumpmässiga variationer. Det blir med nödvändighet så om man på basis av information som lämnats från 0,5 procent av befolkningen ska uttala sig också om de övriga 99,5 procent av befolkningen SKR:s kartläggning Psykiatrin i siffror 2019 fokuserar framförallt på att presentera jämförelsetal mellan regionerna gällande den psykiatriska vården i Sverige. Rapporten möjliggör jämförelser mellan åren 2016-2019 samt ger en lättillgänglig nationell överblick över nyckeldata med hjälp av infografik Vård och omsorg om äldre står inför stora utmaningar siffrorna från 2014 då 30 000 larm (14 procent) var digitala. Cirka 64 procent • öppna jämförelser inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten • Kommun- och landstingsdatabasen, Kolad

Vården i siffror. Överlevnaden efter cancer fortsätter öka. Av Regionala cancercentrum i samverkan. 15 dec 2015. Etiketter:Öppna jämförelser, RCC i samverkan, Vården i siffror. Sveriges höga överlevnadssiffror på cancerområdet fortsätter öka. Samtliga tolv cancerindikatorer i årets Öppna jämförelserapport pekar uppåt Vården i siffror är en webbplats där en mängd mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Här finns också Öppna Jämförelser som tidigare getts ut som trycksak. Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in av olika register. Många indikatorer har sitt ursprung i diagnosspecifika.

Öppna jämförelser: hälso- och sjukvård - SK

Vården i siffror har ersatt den tryckta katalogen med Öppna jämförelser. Den största förändringen är att löpande kunna presentera nya data jämfört med tryckt en gång per år Vården i siffror. Denna sammanställs i en årlig rapport Hälso-och sjukvårdsrapporten 2020 -Öppna jämförelser, för att lyfta fram och uppmärksamma vissa resultat. Syfte Ge årlig bild av hälso-och sjukvårdens läge och utveckling Vara stöd för huvudmännens analys och förbättring Med jämförelser visa individuella regioners. Enligt siffror från regionen är trycket på vården idag fortfarande långt ifrån toppnoteringarna i våras. Under förra veckan noterades 394 nya fall av covid-19 genom testning i länet och. Etiketter:Öppna jämförelser, RCC i samverkan, Vården i siffror Sveriges höga överlevnadssiffror på cancerområdet fortsätter öka. Samtliga tolv cancerindikatorer i årets Öppna jämförelserapport pekar uppåt

Om jämförelserna. Jämförelserna presenteras av Sveriges kommuner och landsting, SKL, på den nya webbplatsen Vården i siffror. Vården i alla landsting jämförs med varandra samtidigt som landstingens egna resultat redovisas. Till webbplatsen Vården i siffror. Jämförelser förbättrar vården Vården i siffror. Presenterar data från olika källor inom Svensk hälso- och sjukvård. Bland annat det som tidigare givits ut i skriften Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård. Vården i siffror är ett led i satsningen på Nationella kvalitetsregister. Adressen är: https://vardenisiffror.se Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård framtaget av SKL. statistikverktyg. Senast ändrad 3 april 2017 Sammanställning av rapporten Hälso- och sjukvårdsrapporten, Öppna jämförelser 2020 (SKR) ur ett VGR-perspektiv

För femte året i rad publicerar Sveriges Kommuner och landsting, SKL, tillsammans med Socialstyrelsen »Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Jämförelse mellan landsting 2010«. Årets rapport innehåller totalt 134 indikatorer. 17 nya indikatorer har förts in sedan fjolårets utgåva (se ruta nedan). Det är framför allt områdena psykiatri. De öppna jämförelserna innehåller även uppgifter om Sätter man dessa siffror i relation till utbildningsnivå finns en bättre Projektledare Öppna jämförelser jämlik vård Nedan kan du välja ett av Sveriges 21 län. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra län för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal

Öppna jämförelser genomförs inom följande områden: Barn och ungdomsvård 2016. Ekonomiskt bistånd 2016. Hemlöshet och utestängning från arbetsmarknaden 2016. Missbruks- och beroendevård 2016. Vård i nära relation 2016. Stöd till personer med funktionsnedsättning 2016. Äldreomsorg och hemsjukvård 201 Öppna nordiska jämförelser Inför valet 2014 förordade LIF att Socialstyrelsens nationella riktlinjer ska utgöra en obligatorisk miniminivå, att de ska uppdateras i snabbare takt och att de ska baseras på moderna landvinningar och vara framtidsinriktade

Region Östergötland - Öppna jämförelser

Öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre lanserades 2007 som ett instrument med syfte att driva på kvalitetsutvecklingen och öka insynen i sektorn. Vi har gjort den första samlade, oberoende utvärderingen av öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre öppna jämförelser om en nationell strategi för kvalitets-utveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänsten Figur 1. Öppna jämförelser - från datakällor till förbättringar. Nationella kvalitetsregister Ekonomistatistik SCB SOS Alarm Nationella Väntetider i vården Dödsorsaksregistret Befolkningsregistret Läkemedelsregistre Vården i siffror På webbplatsen Vården i siffror finns data som belyser resultat som kan användas som underlag för fördjupade analyser. Regionala cancercentrum levererar data från kvalitetsregistrens Koll på läget och presenterar dessa i en öppen redovisning på Vården i siffor Öppna jämförelser inom vård och omsorg om äldre lanserades 2007 som ett instrument med syfte att driva på kvalitetsutvecklingen och öka insynen i sektorn. Vårdanalys har gjort den första samlade, oberoende utvärderingen av öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre

Hitta resultatdata - Nationella Kvalitetsregiste

Vården i siffror är en websida där en mängd med mått och resultat inom svensk hälso- och sjukvård presenteras. Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in i ett flertal olika register inkl Nationella Diabetes Registret med data från 2015 - många av indikatorerna har sitt ursprung i diagnos-specifika så kallade kvalitetsregister Öppna jämförelser För att veta hur bra man är på vård inom Västra Götalandsregionen använder man sig bland annat av jämförelser med andra landsting och regioner. Uppgifter om vårdens kvalitet och effektivitet publiceras av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen

Rapporten Öppna jämförelser 2019. Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården i siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare. Vården i siffror Statistik; Vården i siffror. Länk till webbplatsen Vården i siffror; Rapport från SKR Öppna jämförelser: Hälso- och sjukvårdsrapporten - publiceras årligen i juni. Länk till rapportens webbplats (SKR) Länk till SKRs Hälso- och sjukvårdsrapport 2020; Länk till VGRs regionspecifika sammanställning 202

Vården i siffror - SWEDEHEAR

Osäkra siffror. Vi på Diabetesförbundet brukar säga att över 500 000 människor har diabetes i Sverige. Den siffran baserar vi på NDR, Nationella Diabetesregistret, som har 448 012 registrerade personer med diabetes år 2019 med en täckningsgrad på 88% Skånsk sjukvård har hög medicinsk kvalitet visar resultataten i SKR:s hälso- och sjukvårdsrapport Öppna jämförelser. Pressmeddelande - 16 Juni 2020 10:23 Hög kvalitet på skånsk vår Mer diagnosspecifika jämförelser och resultat återfinns på Vården i siffror. Bildbank Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder. Öppna jämförelser pekar ut förbättringsområden - Resultaten är en spännande mätare på svensk vård, säger Mats Björeman, medicinsk rådgivare i Örebro läns landsting. Öppna jämförelser pekar på skillnader i landet, och signalen in i vården är att resultat kan förbättras ytterligare Bra resultat för vården i Region Jönköpings län i nationell jämförelse Region Jönköpings län fortsätter att ligga i topp inom flera områden enligt Öppna jämförelser i Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020, som jämför landets 21 regioner

- Öppna jämförelser är ett viktigt verktyg för att utveckla och förbättra hälso- och sjukvården i Region Jönköpings län. Vi ser vilka områden vi behöver stärka, säger Mia Frisk, ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård. Jag är stolt över de fina resultaten i vården och att patienterna har stort förtroende för den Öppna jämförelser — vård och omsorg om äldre 2013. För hela landet är samma siffra 83 procent. Inom hemtjänsten i Lilla Edets kommun är en ännu större andel av dem som får hjälp nöjda — 92 procent, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på 89 procent Statens budget som öppna data Senaste och tidigare budgetförslag i siffror som excel Ekonomistyrningsverkets öppna data för statens budget - utfall per månad eller å Öppna jämförelser: Bra vård i Östergötland. Hälso- och sjukvårdsrapporten 2018 är öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och bygger bland annat på data från nationella kvalitetsregister. Den som besökt ett sjukhus har sett monitorerna som med kurvor och siffror övervakar patienter på akutmottagningar och.

Vården i siffror för styrning, ledning och förbättringsarbete 1177 Vårdguiden och innovatörer för patienter och invånare Nationell tjänsteplattform Öppen data plattform Kvalitetsregister Socialstyrelsen SKL Landstingens datalager Kvalitetsindikatorkatalo SKL presenterar 2019-års Öppna jämförelser för hälso- och sjukvården med resultat och analys för svensk hälso- och sjukvård. I rapporten beskrivs både den långsiktiga och aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården. Det gäller till exempel omställningen till nära vård, tillgänglighet Öppna jämförelser inom socialtjänsten som finns att ladda ner från SKL:s Vid två av tillfällena får deltagarna ta med egna siffror att jobba med. Vi har haft gott om tid för samtal och diskussioner. överlämnats till Sociala vård- och omsorgsgruppen i Jämtlands län. Dä

Öppna jämförelser - SK

Öppna Jämförelser 2013 . RSL 11 dec 2013 . Henning Elvtegen, Ledningsstaben Östergötland . Vårdens resultat är öppna Det finns siffror för förra året i Öppna Jämförelser i överblick men tabellen blir så rörig om jag visar dem här SKL:s Öppna jämförelser för hälso- och sjukvården 2019 tis, jun 04, 2019 11:46 CET. SKL presenterar 2019-års Öppna jämförelser för hälso- och sjukvården med resultat och analys för svensk hälso- och sjukvård. I rapporten beskrivs både den långsiktiga och aktuella utvecklingen i hälso- och sjukvården

av behandlingar redovisas i nationella kvalitetsregister och öppna jämförelser, medan patienternas åsikter uttrycks i den nationella patientenkäten. Denna öppenhet och rika tillgång till data är en bra grund för att börja använda avancerade digitala analysverktyg som höjer kvaliteten i vården och optimerar framtidens vårdprocesser Öppna jämförelser Öppna alla mappar Stäng alla mappar. Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre 2018 (pdf, 53 kb) Analys ur Landstinget i Kalmars perspektiv gällande Socialstyrelsens rapport om psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre, Öppna jämförelser 2018. En god vård 2017 (pdf, 442 kb) Analys ur Landstinget i Kalmars perspektiv gällande Socialstyrelsens rapport En.

I Riksantikvarieämbetets rapport Riksintressen i siffror - statistik över kulturmiljövårdens riksintressen har uppgifter som finns i dessa underlag sammanställts och på olika sätt analyserats. Genom länkarna nedan presenteras här delar av resultatet. Antal riksintressen för kulturmiljövården; Arealuppgifter för kulturmiljövårdens riksintresse Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården. download Report . Comments . Transcription . Öppna Jämförelser Sociala barn och ungdomsvården. Nyheter Publicerad: 20 december 2016. Den primära hörselrehabiliteringen i Stockholms län behöver publika källor och öppna jämförelser för att Vårdvalssystemet ska kunna följas upp och leda till informerade och medvetna val av de som söker vård rapporteringen av öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre. Läs mer på www.socialstyrelsen.se Sveriges kommuner och landstings nationella satsning Bättre liv för sjuka äldre, avslutades vid årsskiftet 2014-2015. Man kan dock fortsätta att följa sina resultat på www.kvalitetsportal.se. Dä Öppen och sluten vård. Vården i siffror. Vården i siffror visar resultat för kvalitetsindikatorer som speglar olika aspekter av hälso- och sjukvården, som medicinska resultat, tillgänglighet, patienterfarenheter och kostnader

Jämförelser i Sverige Svenska Makularegistre

Öppna jämförelser har tre syften: sporra landstingen till förbättringar, öka allmänhetens insyn i den offentligt finansierade vården och bidra till ökad datakvalitet. Den aktuella utvärderingen har granskat dessa punkter och dessutom bedömt om den nuvarande organisationen är den rätta för att nå målen med verksamheten Det konstaterar Socialstyrelsen i Öppna jämförelser 2020. - Tillgängligheten i den svenska vården är problematisk, I Jämtland var motsvarande siffra bara 61 procent Siffrorna i Öppna jämförelser skiljer sig därför från de siffror som Koll på läkemedel tar fram per år. Både Öppna jämförelser och Koll på läkemedel hämtar ursprungsdata från samma källa, Socialstyrelsens läkemedelsregister. Uppdaterad juni 2019 Jämförelserna ställer frågor in i vår organisation - Cancersjukdomarna drabbar och berör väldigt många människor under en livstid, både som patient och anhörig. Vård och behandlingsmetoder utvecklas hela tiden, och de här jämförelserna mellan landstingen ska bidra till att vården blir ännu bättre, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), landstingsstyrelsens ordförande

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019 - Vården i siffror

Bo Engström likställer felaktigt Äldre-guiden med rapporten Öppna jämförelser 2011 - vård och omsorg om äldre. Det går inte att sätta likhetstecken mellan dessa båda produkter som bland annat har olika syfte och innehåll, olika sätt att presentera data och inte minst beskriver helt olika nivåer inom verksamheten Statistiken i vården försvårar jämförelser. Vi har under många år förlitat oss på SKL:s arbete med statistik, nu senast med vården i siffror. att öppet och transparent visa för allmänheten hur vi sköter våra uppgifter med exempelvis bäring på kvalité och väntetider Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal Specialiserad somatisk vård kostade regionerna drygt 166 miljarder kronor och primärvården 56 miljarder. Efter regionerna är det privatägda företag som är de största utförarna inom hälso- och sjukvårdsområdet. Privata utförare förekommer framförallt inom den öppna vården

Video: Lägesrapportering och uppföljning - Patientsäkerhe

Öppna jämförelser är tänkt att ge insyn och bidrag till lärande, uppföljning och förbättring inom socialtjänst och hälso- och sjukvård. Famna ingår i styrgruppen för det nationella projektet Öppna jämförelser av vårdens och omsorgens resultat tillsammans med Socialdepartementet, Socialstyrelsen, SKL och Vårdföretagarna Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2015 Resultatet visar skillnader mellan män och kvinnor på många indikatorer, både i hemtjänst och särskilt boende, men också för de indikatorer som speglar den sammanhållna vården och omsorgen om äldre När Socialstyrelsens årliga rapport Öppna jämförelser i äldreomsorgen firar 10-årsjubileum kan man se flera förbättringar. Bland annat är maten godare, färre får olämpliga läkemedel och vården i livets slutskede har förbättrats. Men många äldre med hemtjänst upplever fortfarande alltför mycket spring av olika personal i. Vården vid Sollefteå och Örnsköldsvik sjukhus är dyrare än vården på Sundsvall sjukhus, visar siffror från Öppna jämförelser som redovisas av Sveriges kommuner och landsting, SKL Akut vård är akut omhändertagande oberoende av plats, vilket innefattar vården innan ankomst till akutsjukhusets akutmottagning och även vården efter akutmottagningen. Uppdrag Akut vård utgår från symtom och processer och inte specifika sjukdomstillstånd eller ICD-10 koder, som många andra programområden gör

Vården i siffror (Extern länk) Nationella patientenkäten görs inom flera områden, bland annat primärvård, Öppna jämförelser, Sveriges Kommuner och Landsting (Extern länk) Folkhälsodata innehåller statistik om hälsans bestämningsfaktorer och hälsoutfall I morgon presenterar Sveriges Kommuner och Landsting en ny Öppna jämförelser av hälso- och sjukvården, nu för 2009. Jämförelsen ägnas framförallt åt kvaliteten i vården, utifrån.

två dagar, vilket är lågt i jämförelse med andra länder som deltog i undersökningen. Siffran var något lägre än 2012 (57 procent).14 Bland äldre patienter uppgav 46 procent att de kunde få en tid inom två dagar vid sin senaste vårdkon-takt.15 Med en ökning av andelen virtuella besök i förhållande till fysiska besök, finns. Öppna jämförelser . Huddinge i siffror - länken kan inte öppnas med Internet Explorer. Hitta och jämför verksamheter i Huddinge. Södertörnsmodellen . Omsorg och vård + Socialstyrelsens öppna jämförelser. Brukarundersökningar. Ekonomi + Skatter . Natur och miljö + Miljöbarometern

Öppna jämförelser

De siffrorna kan jämföras med snittet för Europa på 11,5. Förvisso är den siffran från 2010-2011, men enskilda länder rapporterar färskare siffror att jämföra med. Exempelvis Tyskland, som ligger högt över andra europeiska länder genomsnitt med sina 30 intensivvårdsplatser per 100 000 i år enna rapport är en sammanställning över GR-kommunernas resultat i Öppna jämförelser - Vård och omsorg om äldre 2012. Rapporten syftar till att stödja användningen av Öppna jämförelser i GR-kommunerna, att visa på kommunernas resultat och att underlätta jämförelser och utbyte inom regionen

Nya Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet - SK

Arbetet i siffror Vi hoppades på det bästa, men vi förberedde Öppna jämförelser 2015 vården i Värmlands kommuner och hos privata vårdgivare med avtal. Ledamöterna i patientnämnden är politiskt valda och består av sju ledamöter och sju ersättare diskuterar de öppna jämförelser som finns i England. Vård- och skolsystemen i Storbritannien varierar mellan de fyra riksdelarna - England, Nordirland, Skottland och Wales - speciellt sedan slutet på 1990-talet då man instiftade nya politiska församlingar i Belfast, Edinburgh och Cardiff

Rapportering, statistik och uppföljning av vård - Region

Med öppna jämförelser har omsorgens resultat blivit mer tillgängliga för kommunledningarna, men det krävs noggranna analyser av data för att de ska leda till förbättringar. Kvaliteten i vård och omsorg om äldre som rör sig mellan kommunerna och landstingen är viktig att analysera Sedan 2006 har Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, årligen gett ut en rapport om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivet. Årets rapport innehåller 169 olika indikatorer.Nytt för i år är att det finns en webbapplikation att söka i. Några resultat från årets öppna jämförelser: Allt färre personer dör till följd av cancer och hjärtinfarkt Öppna jämförelser. Vård och omsorg om äldre 2012 9 Detta är den tredje rapporten med indikatorbaserade jämförelser av vården och omsorgen om äldre som Sve ­ riges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialsty­ relsen publicerar. Syftet med öppna jämförelser är att skapa en öppenhet och förbättrad insyn i den offentlig Enkätresultat. Nationella patientenkäten genomförs i alla Sveriges landsting och regioner och resultaten redovisas på Nationell patientenkät (SKL).. Resultatet från primärvårdsmätningen finns nu publicerade på SKLs webbplats.Region Skåne är en av 11 regioner som deltagit i 2018 års mätning

Öppna jämförelser - Region Värmlan

3 december publicerade SKL och Socialstyrelsen den åttonde öppna jämförelsen av hälso- och sjukvården i Sverige. I rapporten framgår det att Ersta sjukhus får bra betyg. Framförallt inom parametrarna vårdrelaterade infektioner och operationer 13.00-13.10 Psykiatrin i Siffror 2018: Vårdplatser, bemanning och ekonomi Martin Rödholm, SKL. 13.10-13.50 Så här bemannar vi - två exempel Magnus Oleni, verksamhetschef psykiatrisk heldygnsvård, Hallands Sjukhus och ett exempel från Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin. 13.50-14.00 Röster från auditorie

Rapporten: Öppna jämförelser - Landskrona Under hösten 2007 tog Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, initiativ till att tillsammans med Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut utveckla öppna jämförelser på folkhälsoområdet. Detta är den första rapporten som avser folkhälsa diskussion kring Öppna jämförelser och dess användbarhet. Ett antal indikatorer i årets rapport är desamma som i Öppna jämförelser - Social barn och ungdoms-vård 2012, 2011 och 2010. Dessa inkluderas i denna regionala sammanställning för att visa på en jäm-förelse över tid. Om inga tidsangivelser ges i tabellerna avses år 2013 Öppna jämförelser Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna. Förutom den årliga kvalitetsundersökningen Kommunens kvalitet i korthet (som du hittar mer information om i vänster meny) deltar Värmdö kommun i Öppna jämförelser Siffrorna i Öppna jämförelser baseras på siffror från 2012. Trenden är att den regionala tågtrafiken ökar och ökningen är större än för busstrafiken. Landstinget har genom finansieringen av Norrtåg gjort en offensiv satsning på regional tågtrafik senaste åren De kallas för öppna jämförelser. Syftet är att stimulera kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.Genom öppna jämförelser kan du få fram siffror över ekonomiska nyckeltal, kostnader, resurser, personal m.m

 • Löshår tejp.
 • Smittad när hiv kom till sverige.
 • Wanderweg paulinenturm.
 • Arman fiol.
 • Taxinge slott julmarknad 2017.
 • Hur argumenterar glas med sig själv vad talar för att mörda gregorius och vad talar emot?.
 • Vilka utskott finns.
 • Zelda breath of the wild potions.
 • Bruksanvisning s7 edge.
 • Mitt i södermalm kontakt.
 • Viktualienmarkt.
 • Seminkurs häst.
 • Jennifer chiba.
 • Imac 27 tum.
 • Benjamin flores jr.
 • Din mamma ligger på pizza.
 • Bus newark to manhattan.
 • Poznan polen shopping.
 • En obekväm sanning youtube.
 • Samsung xcover 2 minnet fullt.
 • Erstes date verabschiedung umarmung.
 • Kitzbühel ski.
 • Olika tandställningar.
 • Raspberry pi 4 prisjakt.
 • Orosanmälan omsorgssvikt.
 • Grilla fläskkotlett på gasolgrill.
 • Vokalis killing me inside meninggal.
 • Ponnylyckans hästar.
 • Keflavik till reykjavik.
 • Tv club leipzig öffnungszeiten.
 • Wwe belt.
 • Tanzpartner bonn.
 • Typiskt sett.
 • Stundenlohn verkäuferin ungelernt.
 • Vägkorsning skylt.
 • Bitcoin value euro.
 • Doris sandberg los angeles.
 • Jannike björling söråker.
 • 4 bilder 1 wort weihnachten.
 • E235.
 • Solaris vinstock.