Home

Läkarbesök på arbetstid lärarförbundet

Läkarbesök på arbetstid - det här gäller - Kommunalarbetare

Kan du få ledigt med lön för att göra läkarbesök på arbetstid? Det beror bland annat på vad som står i kollektivavtalet. Här kan du söka på ditt yrke och se vad som gäller för dig Få koll på din arbetstid, till exempel din årsarbetstid, som lärare och ditt eget schema. Med verktyget Arbetstidskollen och personligt expertstöd om vad som gäller kring övertid, förtroendetid, arbetstidsregler, reglerad och oreglerad arbetstid kan du få hjälp till ett hållbart lärarliv.Lärarförbundet hjälper dig att få koll på din arbetstid, så att det följer reglerna i.

Arbetstid lärare Lärarförbundet

SVAR. Hejsan! Lagen om anställningsskydd (LAS) ger inte några direkta rättigheter åt arbetstagare att gå på läkarbesök på arbetstid utan detta är något som arbetstagare och arbetsgivare avtalar om. Om ni inte har något kollektivavtal får du gå in och titta på det enskilda avtalet och se om det finns utrymme för att gå på läkarbesök Du har ingen rätt att gå till läkaren eller tandläkaren på arbetstid. Däremot kan du ansöka om att få tjänstledigt (ledig utan betalning)för ett läkar-/tandläkarbesök. I en del kollektivavtal finns det skrivningar om man har rätt till ledighet med betalning eller inte och vid vilka läkarbesök. Carina. Frågan besvarades 2011-09-2 Läkarbesök och övrig vård på arbetstid Läkar- och tandläkarbesök vi akut sjukdom eller olycksfall (AB § 28) Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid, har arbetstagare rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare/tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall

Vad gäller angående läkarbesök på arbetstid? - Arbetsrätt

Vad gäller för läkarbesök under arbetstid

 1. Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor
 2. För anställda med en kronisk sjukdom som kräver regelbundna läkarbesök, till exempel diabetes, innebär det att kontroller, provtagningar och annat som är en del av att sköta sin sjukdom, endast kan genomföras på arbetstid genom att ta tjänstledigt med löneavdrag eller genom att ta semester
 3. Jag jobbar som vd för ett mellanstort bolag. Vi har kollektivavtal och jag upplever att vi har ordning och reda och en bra dialog med medarbetarna. Nu ska en del av medarbetarna bilda en lokal klubb och har kallat till möte på arbetstid för att diskutera bildandet och sen ha årsmöte. Mitt i lågkonjunkturen krävs en extra arbetsinsats från oss alla i företaget för att säkerställa.
 4. För att veta vad som gäller på din arbetsplats behöver du ta reda på vilka regler som finns i det eventuella kollektivavtalet. Sammanlagd och ordinarie arbetstid. Enligt arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden vara högst 40 timmar per vecka

SKR, Sobona, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har i sin HÖK åtagit sig att stödja och inspirera lokala parter till att arbeta aktivt med strategisk kompetensförsörjning. Material samlat på en partsgemensam webbplats, kompetensforsorjningskola.se för att ge stöd för ett helhetsperspektiv inom områdena arbetsmiljö, arbetsorganisation, arbetstider och lönebildning Robert Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet, talar om webbverktyget Min arbetstid som utvecklats av Lärarförbundet. Intervjun ingår i Lärarförbundets medlemsaktivitet Lärarmötet med tema Arbetstid för grund- och gymnasieskolan. Filmen är tänkt att fungera som en inspiration till fortsatta samtal mellan lärare kring detta tema Om man behöver gå till läkare eller tandläkare på arbetstid kan man be om tjänstledigt, det vill säga ledigt utan betalning. Ibland kan det stå i kollektivavtalet att man har rätt till betald ledighet i samband med vissa typer av läkarbesök. Den som vill studera har rätt att få tjänstledigt från sitt arbete arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter. Kompensation för övertidsarbete enligt § 20 utges inte i fall som avses i denna bestämmelse. Dock får arbetstagaren för varje genomförd utbildningstimme på tid som inte är ordinarie arbetstid, kompensation med en timme för varje utbild­ ningstimme

Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S I lydelse från och med 2013-06-01 med ändringar och tillägg till och med 2018-11-28 Omslag 181025 till tryck.qxp_Saco-s kopia 2018-10-25 16:44 Sida Min fråga gällde om hon kan neka mig att gå på arbetstid, inte BETALD arbetstid! Jag skriver ju att det självklart inte är så roligt att arbeta igen förlorad tid, men det är något jag gör eftersom detta är så pass viktigt för mig. Men att få göra det på betald arbetstid har jag givetvis aldrig förväntat mig. Läs om, läs RÄTT Kan jag gå fackmöte arbetstid? Nej, du har inte rätt till det om det inte är avtalat med arbetsgivaren. Det kan dock finnas lokala överenskommelser kring detta, som ofta är inkluderade i samverkansavtalet. Hör gärna efter med ditt lokala fack. Dela. Facebook share. Twitter share Om annan ordinarie arbetstid eller jourtid gäller på grund av kollektivavtal som har tillkommit i den ordning som anges i 3 § första stycket, eller på grund av medgivande om avvikelse av Arbetsmiljöverket enligt 19 § 1., ska med övertid i stället förstås sådan arbetstid som vid heltidsarbete överstiger ordinarie arbetstid och jourtid enligt avtalet eller medgivandet Ordinarie arbetstid är max 40 timmar per vecka (i genomsnitt under högst fyra veckor). Övertiden får högst uppgå till 48 timmar under fyra veckor (eller 50 timmar i en kalendermånad). Den sammanlagda arbetstiden under varje sjudagarsperiod får uppgå till högst 48 timmar i genomsnitt under en period på högst fyra månader

Den ordinarie arbetstiden kan högst vara 9 timmar per dag. För dig som går på Finansförbundets kollektivavtal med Svensk Handel bestämmer arbetsgivaren hur arbetstiden ska läggas ut. Arbetsgivaren ska ta hänsyn till både verksamhetens och ditt behov. Om dina önskemål inte kan tillgodoses ska arbetsgivaren kunna ange skälen för detta Rör det sig om facklig verksamhet på din arbetsplats har du också rätt att få din vanliga lön. Du har rätt att slippa jobba om du ska gå en utbildning, oavsett inriktning och längd. Förutsättningen är att du har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren Ledighet enligt denna paragraf ges under förutsättning att läkarbesöket (motsvarande) behöver göras på arbetstid. Exempel . En arbetstagare som är halvtidssjukskriven ordineras sjukgymnastik. Besöken hos sjukgymnast behöver då inte ske på arbetstid utan bör normalt kunna förläggas på den lediga tiden Våld och hot mot skolpersonal på högstadieskolor i Borås har på bara några år ökat, enligt Lärarförbundet. Rektorn Bosse Leskinen blev själv överfallen av en elev på arbetstid

På vissa vårdcentraler besöker man alltid en sjuksköterska först. Om det i direkt anslutning leder till ett läkarbesök får du ersättning även för ett sådant besök. SLU ersätter inte sjukvårdande behandling som ges vid besök hos under-/sjuk- eller distriktssköterska På den här sidan kan du läsa om olika ledigheter. ger dig rätt till ytterligare ledighet, med eller utan lön. Det kan gälla till exempel ledighet för läkarbesök, flyttning, En förälder har rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag Det blir vanligare att arbetsgivaren erbjuder rökavvänjning, gratis frukt och fria läkarbesök. Somliga arbetsgivare erbjuder även möjlighet till friskvård på arbetstid. För arbetsgivaren - som betalar sjuklön och drabbas av minskad produktion när de anställda blir sjuka - är sådana investeringar ofta lönsamma

Ha ordning på ditt schema. För att kunna få ut försäkringspengarna måste olyckan ha inträffat under din arbetstid, när du har gjort något på arbetsgivarens uttalade uppdrag. Det är därför viktigt att du har ordning på ditt schema och på din reglerade arbetstid om du har ferietjänst Du får viss ersättning för läkarbesök och besök hos sjukgymnast, och hel ersättning för läkemedel som omfattas av högskostnadsskyddet. Om du blir sjuk Blir du sjukskriven får du cirka 90 procent av din inkomst dag 15-364. Din ledighet Du har möjlighet att göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök på betald arbetstid Vid läkarbesök och vissa tandläkarbesök. Om det behövs får en arbetstagare vara ledig utan löneavdrag för läkar- eller tandläkarbesök m.m. i följande fall: (som sker på arbetstid), högst fem arbetsdagar/år. Ledighet under en del av dag räknas som hel dag Läkarbesök på arbetstid. 1 731 kr. Två dagar ledigt för enskilda angelägenheter. 3 332 kr. Beredskap och övertid. 54 134 kr. Tjänstepension. 19 599 kr. Löneökning (2,2%) 9 425 kr. Summa. 108 992 k Som statligt anställd kan du under vissa förutsättningar beviljas ledighet med lön. Det kan till exempel handla om att du behöver göra ett läkarbesök som inte kan läggas utanför arbetstid eller vid nära anhörigs begravning och bouppteckning. Tänk på att stämma av med din chef när du behöver vara ledig

Läkarbesök och övrig vård på arbetstid

Läkarbesök på arbetstid. Mån 31 aug 2009 11:18 Läst 5607 gånger Totalt 5 svar. fyrklö­ver81. Visa endast Mån 31 aug 2009 11:18. Regionombudsman Sally Gordon på Lärarförbundet reder ut begreppen kring lagar och avtal om arbetstid för lärare samt varför frågan är så viktig att börja diskutera och hur man kan göra det.Se även den senaste filmen om lärares arbetstid, Så får du koll på din arbetstid Intervjun ingår i Lärarförbundets medlemsaktivitet Lärarmötet, filmen är tänkt att fungera som en. Du har rätt att gå på läkarbesök under arbetstid med bibehållen lön om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid, det är ett förstagångsbesök och det är akut sjukdom eller olycksfall. Även i andra fall kan arbetsgivaren bevilja ledighet med bibehållen lön för besök inom hälso- och sjukvård Kollektivavtal är ett avtal mellan arbetsgivaren och Kommunal. Här bestäms vad som gäller kring lön, semester, övertidsersättning och andra villkor som är viktiga för dig jobbet. Med kollektivavtal blir det ordning och reda. Alla vet vad som gäller jobbet. Arbetsgivare har mycket att vinna att teckna kollektivavtal med facket

Får jag gå till läkare på arbetstid? - Kommunalarbetare

Reglerad arbetstid. 1 360 timmar av den totala årsarbetstiden på 1 767 timmar är reglerad arbetstid. Den delen av arbetstiden förfogar arbetsgivaren över och leder och fördelar arbetet. De 1 360 timmarna ska fördelas på högst 194 arbetsdagar (se Bilaga M, punkt 6) Kan jag gå till sjukgymnasten på arbetstid? Fråga: Jag har fått en remiss att jag skall besöka en sjukgymnast två gånger i veckan närmaste fem månaderna på grund av en korsbandsoperation i knät. (Har varit heltidssjukskriven i fem veckor) Under arbetslivet har du möjlighet att gå ner i arbetstid. Du kan gå ner i arbetstid på olika sätt. Din pension påverkas olika beroende på vilket alternativ som är aktuellt för dig I kollektivavtalet för detaljhandel står i §7 mom 4 att övertidsersättning till deltidsanställd utgår för arbetstid som överstiger 38.25 timmar under veckan, om man arbetar i en sjudagarsöppen butik. Exempel: Anställningen är på 30 timmar/vecka och schemat för den aktuella veckan är på 35 timmar Här hittar du information om arbetsrätt, till exempel om lagar kring anställning, diskriminering, arbetstider och uppsägning. Välkommen till Ledarna

Arbetstid · Lärarnas Riksförbun

Det belopp som avsätts till din pension beräknas på din lön. Från 2010 rör det sig om 4,5 procent av lönen. Flexibel arbetstid. I många verksamheter har du flexibel arbetstid som underlättar föreningen av arbete, fritid och familjeliv. Inom vård- och omsorg införs nu successivt rätt till heltid med möjlighet att arbeta deltid Gå på läkarbesök under betald arbetstid javisst det har man fått om man har åsamkat sig en skada på jobbet men jag har aldrig varit med om att man kan gå till läkaren för vad som helst och få betalt under tiden.

Vårdbesök på arbetstid - bara för vissa — Visio

Hälsosamma arbetstider, med möjlighet till vila och återhämtning mellan arbetspassen, är en nödvändigt för att du ska kunna göra ett bra jobb, arbeta patientsäkert, vara med och utveckla vården och samtidigt kunna få ett hållbart yrkesliv. Vårdförbundet driver framgångsrikt frågan i våra kollektivavtal Lärarförbundet träffade under gårdagen FHM som gav lika glasklara besked som Utbildningsministern. Skolan är en arbetsplats och de allmänna råd som gäller för övriga samhället gäller även i skolan. Lärarförbundet ställer krav på att detta efterföljs i sin senaste rapport. Bland annat: 1. Möten ska ske digitalt 2 Sist jag var anställd så fick man gå ifrån för läkarbesök utan avdrag på lönen...som mamografi t ex. Inte när det gäller skador eller sjukdom om inte skadan skettt på arbetstid. Svara på detta inlägg. Svara på detta inlägg. VildaVittra Medlem 2008-08-2 Kan jag gå på fackmöte på arbetstid? Nej, du har inte rätt till det om det inte är avtalat med arbetsgivaren. Det kan dock finnas lokala överenskommelser kring detta, som ofta är inkluderade i samverkansavtalet. Hör gärna efter med ditt lokala fack. Dela. Facebook share. Twitter share

Arbetstid, flextid, förtroendetid, övertid. Får du jobba hemifrån? Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats. I det långa loppen tjänar både arbetstagare och arbetsgivare på att det finns klara regler, säger Margareta Holmberg, förbundsjurist på Unionen Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema ett arbetspass, måndag - tisdag, som ligger mellan klockan 19.00 och 02.00. Det innebär att 5 timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid på kvällstid och två av timmarna är förlagda till obekväm arbetstid natt Du kan få ersättning för vab för barn som har fyllt 12 men ännu inte 16 år om barnet behöver mer hjälp än vanligt i den åldern. Det kan till exempel gälla om du behöver följa med barnet på läkarbesök eller om ett annars friskt barn blir sjukt och inte klarar sig själv Ordinarie arbetstid En vanlig arbetsvecka inom försäkringsbranschen är 38,75 timmar lång. Övertid och mertid Övertid är den extra arbetstid som arbetsgivaren kan beordra dig att arbeta utöver din ordinarie arbetstid. Raster och pauser Du har rätt att ta både raster och pauser under din arbetsdag

Tänk på att inte skriva på något avtal om att du permanent förändrar din arbetstid. Du kan till exempel skriva så här: Jag ansöker om förkortad arbetstid för föräldraledighet på X procent (max 25 procent) av min normala arbetstid under perioden 1 april - 30 september i år Som rubriken lyder. Har man rätt att få betalt när man går på läkarbesök under arbetstid. Vi går under tjänstemanna avtalet. Det är jag som sköter lönerna på ett litet företag och har inte mycket utbildning i lönefrågor (läs ingen alls). Nu har vi en anställd som behöver gå lite då och då pga att han är under en utredning Läs mera på OAJ:s webbsida (på finska). Gymnasielärarna slits mellan behovet av stöd under coronakrisen och önskan om tid för ett grundligt läroplansarbete FSL:s fullmäktige har under höstmötet fått behandla både kniviga och delvis helt nya frågor nu när erfarenheterna från coronaåret börjar visa sig bland både skolpersonal och elever Har du koll på din arbetstid? På Lärarförbundets hemsida finns mycket som kan hjälpa dig att få koll på din arbetstid Med förskjuten arbetstid i våra kollektivavtal menas ordinarie arbetstid som är schemalagd på kvällar, nätter eller helger. Vardagkvällar klockan 18.00 - 24.00 I de flesta avtalen är ersättningen månadslön dividerad med 600 under vardagkvällar klockan 18.00 - 24.00

Arbetsintervju på arbetstid - vad säger du till chefen? Det vill rekryteraren veta. Du har äntligen fått svar på din jobbansökan och dem vill mer än gärna träffa dig på torsdag kl: 14.00. Den första tanken som slår dig blir säkert Vad ska jag säga till chefen? ARBETSTID . Övertid + ob. När du jobbar över eller jobbar på helger/kvällar har du bara rätt till din vanliga lön. Förutom din vanliga lön får du extra kompensation om du jobbar över eller jobbar på helger/kvällar. UPPSÄGNING . Uppsägningstid. För att ha rätt till sex månaders uppsägningstid måste du ha varit anställd i mer.

Besök hos läkare eller tandläkare på arbetstid - DIK

Kraven på tillgänglighet ser olika ut på olika arbetsplatser. För att göra det tydligt vad som gäller kan det vara bra med en mejl- och mobilpolicy på arbetsplatsen som reglerar när du förväntas vara tillgänglig för dina kollegor. Så här kan du jobba med tillgänglighet på din arbetsplats; Arbetstid enligt kollektivavta planerade läkarbesök och provtagningar inryms inte i akuta läkarbesök. Personalavdelningen har stämt av med kommuner i närområdet som tillämpar blodgivning på arbetstid för att få en uppfattning om hur de hanterar detta. Sala kommun tillåter blodgivning på arbetstid och det är upp till varj Arbetstid är den tid som människor ägnar åt förvärvsarbete.Flera länder reglerar arbetstiden i lag gällande exempelvis dagliga raster, röda dagar och maximalt antal arbetstimmar per vecka.. Ordinarie arbetstid är den lagligt reglerade gräns för hur lång arbetstiden får vara (i Sverige 40 timmar per vecka). Om en anställd arbetar mer än detta kallas det övertid Kållered: En bandyboll rakt mellan ögonen - det fick Annika Bogren Larsén. Däremot fick hon ingen ersättning för sina förstörda glasögon. Hennes arbetsgivare Mölndals kommun anser sig.

Lärarförbundet är ett fackförbund som organiserar lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet, studie- och yrkesvägledare och skolledare. Även personer som studerar eller forskar inom dessa områden kan gå med i förbundet. Den lärarfackliga verksamheten har funnits sedan 1838 och 1880 var folkskolelärare över hela landet samlade i Sveriges Allmänna Folkskolelärareförening, SAF Arbetstid Lärares arbetstidsförläggning är en viktig del i att använda kompetensen på bästa sätt och samtidigt främja en god arbetsmiljö och en rimlig arbetsbelastning.Här finns material som kan vara ett stöd i arbetet med detta område Lärarförbundet är starkt kritiskt mot beslutet att skolpersonal inte längre ska få äta i skolmatsalarna. - Det här är det mest obegåvade politiska beslutet jag varit med om, säger. Du kan också använda ett friskvårdsbidrag på upp till 3000 kronor per år. IAF erbjuder kontorsmassage till ett subventionerat pris för dig som medarbetare. Vi ser också till att ordna sociala aktiviteter och vissa idrottsaktiviteter tillsammans på arbetsplatsen. Hälsovård. Du kan gå på läkarbesök på arbetstid utan löneavdrag

Har jag rätt att gå på läkarbesöket? - Handelsnyt

Pedagogiska luncher är en av många aktuella frågor om lön och anställningsförhållanden som medlemmar ställer till Lärarförbundet via vår tjänst webbombudsmannen. Här är ett exempel på fråga och svar:.. Friskvårdsbidrag och motion på arbetstid. Medarbetare kan träna en timme i veckan på arbetstid och få 3000 kronor om året i ersättning för friskvård, till exempel till träningskort. Läkarbesök och läkemedel. Du har möjlighet att göra läkarbesök och tandläkarbesök på arbetstid Lärarförbundet krävde att lärarna skulle få mer än alla andra och det har vi också fått. 4,2 procent för 2012 ställ mot 2,6 procent på ett år för andra på arbetsmarknaden. Samtidigt är det långt ifrån de nivåer som behövs för att mota den nationella lärarkrisen Det är skillnad på rast och paus, men de är båda viktiga för en bra arbetsmiljö. Med rast menas ett längre avbrott, till exempel en lunchrast. Under rasten får man fritt förfoga över sin tid och kan lämna arbetsplatsen. Rasten räknas inte som arbetstid. Utöver rasterna ska de anställda kunna göra kortare avbrott från arbetet.

Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor - SK

Reglerad arbetstid, förtroende­arbetstid eller övertid - vad är vad och vem bestämmer? Reglerad arbetstid är tid som arbetsgivaren beslutar om och som normalt fullgörs på arbetsplatsen. Allt arbete förutom det som utförs på förtroendearbetstid ska rymmas här. Förtroendearbetstid är en del av den totala arbetstiden Ofta reglerar kollektivavalet ett eller ett par läkarbesök på arbetstid per år med rätt till bibehållen lön. Klämdagar och halvdagar i samband med helgdagar. Detta regleras inte i lag utan bestäms genom kollektivavtal eller lokala policys hos din arbetsgivare OB-tillägg - Obekväm arbetstid. OB, ob-tillägg eller ob-ersättning, syftar till den ersättning du får när du jobbar obekväm arbetstid. Definitionen av obekväm arbetstid är jobb på kvällar, nätter och helger. Exakt vad som räknas som kväll, natt och helg definieras i sin tur av ett eventuellt kollektivavtal Kompletterande ersättning under de första 360 dagarna av din föräldraledighet. Möjlighet till förkortad arbetstid med en fjärdedel av normal arbetstid upp till barnet är 12 år. Ersättning vid sjukdom Kompletterande ersättning under dag 15 till 365 oberoende av din inkomst. Möjlighet till läkarbesök arbetstid På FMV finns ett stort antal kunniga kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap och på så sätt sker även en stor del av lärandet i det dagliga arbetet. Ledighet med bibehållen lön Som anställd får du möjlighet till ledighet med lön vid viss frånvaro, till exempel vid flytt och vid särskilda angelägenheter inom egen familj eller den närmaste släktkretsen

Sjukvård på arbetstid? - Jobbin

Löneförmåner vid läkarbesök m.m. Som grundregel gäller § 28, mom. 11 i Allmänna bestämmelser (AB) om besök inom hälso- och sjukvården med bibehållen lön Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom elle Är det ok att boka läkarbesök på arbetstid? Äntligen hade Rolf fått en tid hos läkaren! Nu skulle det där födelsemärket bort. Med resan fram och tillbaka skulle det ta ett par timmar, trodde han. Visst, men det blir avdrag på lönen, sa chefen. unionen.se Lärarförbundets webbshop; Min arbetstid - så får du koll på arbetsbelastningen - print. Ta kontroll över din arbetstid Här får du hjälp att ta kontroll över din arbetstid. Läs om vad som gäller i lag och avtal och ta hjälp av vårt webbverktyg Arbetstidskollen Olycksfall på arbetstid. Till arbetstid räknas: • Arbetstid enligt schema. • Den tid du åker din vanliga resväg till och från jobbet. • Paus i arbetet. • Övertid (beordrad eller överenskommen). • Tjänsteresa. • Förrättning (uppdrag i tjänsten på annan ort). Om olycksfallet sker på arbetstid gäller lagen om. arbetstid arbetssituation stress: Abstract: Syftet är att beskriva vad lärarna anser om sin arbetssituation gällande arbetstiden, samt undersöka om lärare känner sig stressade i sitt yrke. Utifrån det också ta reda på vad man som lärare kan göra för att underlätta sin arbetssituation rörande arbetstiden

Finlands Svenska Lärarförbund (FSL) Järnvägsmannagatan 6 | 00520 HELSINGFORS. Tfn 020 749 5460 | fornamn.efternamn@fsl.f Våldsamt på Borås skolor - rektorer bär överfallslarm . Inrikes . 19 oktober 2020 . SO-läraren Karl Hallerup på Daltorolan har arbetat som lärare i 14 år och är engagerad i Lärarförbundet där medlemmar vittnar om våld och hot under arbetstid Läraren är Lärarförbundets medlemstidning och riktar sig till alla medlemmar. Vi uppdaterar sajten flera gånger varje dag med de viktigaste nyheterna från Skolsverige, krönikor, debattinlägg och reportage Läkarbesök 100 % lön: Arbetstagare har rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare eller tandläkare vid akut sjukdom eller olycksfall om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid. Med akut sjukdom avses hastigt insjuknande och/eller smärta och med olycksfall en plötslig oförutsedd händelse

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds ska ta fram dialogstöd för hantering av lärares arbetstid och arbetsbelastning (dialog på arbetsplats och med enskild medarbetare) Löneavtalet Utan angiven nivå -d.v.s. lokal lönebildning, individuell och differentierad lö Du når Lärarförbundet på 0770-33 03 03 och Lärarnas Riksförbund på 08-613 27 00. Har du en fråga om en betalning direkt till Lärarförsäkringar så kontakta vår kundservice på 0771-21 09 09 Har du frågor om Arbetstid? 010-442 70 00. Kommunal Direkt är öppet på vardagar 08:00 - 18:00. Andra kontaktvägar. Kommunal Direkt 010-442 70 00. Kommunal. Kommunal, Box 190 39, 104 32 Stockholm. Kontakta Kommunal. Cookies Om webbplatsen. Pressmeddelanden från Kommunal på TT Den nya avtalsperioden börjar 1.4.2020 och ger två allmänna förhöjningar på 1,1 procent från 1.8.2020 och 1.6.2021. Det finns också två lokala potter på 0,5 procent från 1.12.2020 och 1.12.2021 Du bör fokusera på att göra ett bra första intryck och lära dig mer om ditt nya potentiella jobb och inte på att spela hemlig agent. Om intervjun inte kan genomföras utanför ordinarie arbetstid (var inte rädd för att fråga om detta), håll din ursäkt enkel och var uppmärksam på uppenbara tecken på att du smyger ut

Får man ha fackliga möten när som helst? Lag & Avta

Lärarförbundet i Ronneby, Ronneby. 105 gillar · 2 har varit här. Samhällsorganisatio Arbetsgivaren har ingen rätt att omplacera eller säga upp dig beroende på att du varit tjänstledig. Du har inte rätt att ta en annan anställning om inte du och din arbetsgivare kommit överens om det. När du är tjänstledig får du normalt sett ingen lön från din arbetsgivare Storhelgstillägg betalas ut på obekväm arbetstid under storhelg, det vill säga jul, nyår och liknande helger. Storhelgstillägget är högre än det vanliga tillägget under obekväm arbetstid. Med obekväm arbetstid menas arbetstid vid till exempel kvällar, nätter och helger. Så kallat ob-tillägg är alltså ersättningen för obekväm arbetstid arbetstiden, som arbetsgivaren förfogar över, är 1 360 timmar. Den kan läggas ut på max 194 dagar. Resten av arbetstiden är förtroendearbetstid som du själv beslutar om hur den ska användas. För att kunna ha koll på din reglerade arbetstid måste du ha ett arbetstidschema som visar din ordinarie arbetstid

Vid arbete på ledig dag är ersättningen 96,60 procent av din timlön per timme. Vid arbete på ordinarie arbetsdag är ersättningen 48,45 procent av din timlön per timme. Nedan finns blanketten som ska fyllas i. Förskjuten arbetstid kan du inte själv lägga in i Självservice. Ta ut förskjuten arbetstid i ledighet i stället för lö För Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds medlemsgrupper Ordinarie arbetstid utgör vid heltidsanställning - om inte annat följer av nedanstående - 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka under en beräkningsperiod om fyra veckor. Lokalt kan överenskommas om annan beräkningsperiod

 • Knutar.
 • Stor tändsticksask mått.
 • Hur skriver man set och reps.
 • Vätternrundan 2017 resultat.
 • What is your bucket list.
 • Fysik åk 8 elektricitet.
 • Turbyte kommunal.
 • Ihk köln prüfungstermine.
 • Jannike björling söråker.
 • Ferienwohnung herrmann bruchsal.
 • Eben russell.
 • Andra långgatan barer.
 • Seznámení přes internet.
 • Imgur wallpaper.
 • Krafft mash.
 • Digitalisere lysbilder.
 • Kakslauttanen priser.
 • Vikt och längd tabell barn.
 • Proffs skruvdragare test.
 • Snooker table.
 • Löneförhöjning vid tillsvidareanställning.
 • Josh hartnett barn.
 • Bra uppvärmningsövningar.
 • Singoallas man.
 • Ica banken autogiro.
 • Enlagstäckning papp.
 • Kortkommando helskärm excel.
 • Sankt olof sverige.
 • Englischkurs linz wifi.
 • Hondo rhodesia.
 • Dirk benedict a team.
 • Münchner merkur tz.
 • Lindesbergs stadshotell.
 • Denon avr x4400h review.
 • 11 september totenliste.
 • Narvavägen 31.
 • Barnprogram halmstad bibliotek.
 • Talidomid barn.
 • Kroatiska självständighetskriget.
 • Tamarind hälsa.
 • Poco citybike.