Home

Diskriminering vid rekrytering

Checklista för att undvika diskriminering vid rekrytering. Dessa frågor bör du ställa till ditt bemannings- eller rekryteringsföretagför att inte (råka) diskriminera: Rekryterar ni enligt en fördomsfri kompetensbaserad rekryteringsmetodik - d.v.s sätter ni kompetensen i fokus I publikationen nämner de även rekryteringsföretag som anlitas och kring om de har rätt kunskap för att förebygga och motverka diskriminering vid rekrytering. Från mitt perspektiv som arbetar med rekrytering och sitter ute hos kunder så är min upplevelse att detta skulle behöva pratas om mycket mer ute på företag

Checklista för att undvika diskriminering vid rekrytering

Stor risk för diskriminering vid rekrytering. Publicerad 12 november 2019, kl 09:09. Varannan chef anser att deras arbetsplats riskerar att diskriminera en jobbsökare. Störst risk att utsättas har personer med psykisk funktionsnedsättning, men även etnicitet och ålder kan minska chansen att få jobb Kom igång med aktiva åtgärder för rekrytering. Checklistan ger dig stöd och vägledning arbetet med ett antal frågor för att undersöka vilka risker för diskriminering det finns vid rekrytering och befordran. Checkista för arbetsgivares aktiva åtgärder för rekrytering (pdf) Faktorer som arbetsgivaren kan undersök

Diskriminering innebär att någon missgynnas genom att behandlas på ett sämre sätt. Det finns flera typer av diskriminering. Med direkt diskriminering menas att en person särbehandlas negativt jämfört med en annan person i liknande situation, exempelvis på grund av kön, etniskt tillhörighet eller sexuell läggning Kapitel 3. Förekomsten av diskriminering vid rekrytering I Sverige finns flera forskare som har undersökt om diskriminering förekommer vid rekrytering till svenska arbetsplatser. En betydande andel av forskarna använder statistiska metoder för att mäta förekomsten av diskriminering Åldersdiskriminering vid rekrytering 20 mars 2019 DO har granskat ett serviceföretag om de i samband med ett rekryteringsförfarande under hösten 2018 har överträtt förbudet mot diskriminering som har samband med ålder Det finns mycket att tänka på för att undvika diskriminering vid rekrytering. Som rekryterande chef ser du dig som fördomsfri och öppen för mångfald, så uppfattar vi ofta oss själva, och det stämmer säkert i de flesta fall. Men det innebär inte att en rekrytering per automatik blir fördomsfri och utan diskriminering. Diskriminering begränsar urvalet [

Diskriminering i rekrytering bör undvikas

Diskriminering och missgynnande vid rekrytering Charlotte Westgren Petronella Wilse Kandidatuppsats i Handelsrätt Arbetsrätt HT 2014 Handledare Anneli Carlsson . 3. Innehållsförteckning 1.! diskriminering av gravida kvinnor i anställningssituationen utgör direkt diskriminering. Studier har exempelvis visat att män gynnar andra män vid rekrytering. Problemet är att när vi gynnar någon framför andra, eller gör antaganden om en individ utifrån gruppen som hen tillhör, så leder fördomarna till diskriminering. Lägre risk med fördomsfri rekrytering. På TNG har vi aktivt valt att jobba med fördomsfri rekrytering Om diskriminering p. g. a. etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning , sexuell läggning Det är tillåtet att vid rekrytering ta hänsyn till trosbekännelse, när delaktighet i ett trossamfunds åskådning är en förutsättning för att arbete ska kunna utföras 16. Om du i efterhand inser att du diskriminerat vid rekrytering kan du inte skylla på att det inte varit din avsikt, eftersom det inte behövs någon avsikt för att det ska vara frågan om diskriminering. Visste du däremot inte om kandidatens etniska tillhörighet, sexuella läggning eller funktionsnedsättning kan du inte bli ansvarig

Insights - Sköt ditt personalansvar med artiklar & mallar

Ålderism och åldersdiskriminering är definitivt ett av årets hetaste ämnen, inte bara i Sverige. Allt fler pratar om åldersdiskriminering inom rekrytering och vikten av att ta tillvara all kompetens på arbetsmarknaden. Ingen blir yngre, så den här frågan är brännande aktuell för alla faktiskt, oavsett ålder Diskriminering inom utbildningsområdet (teckenspråk) Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk) Tips och klagomål i processen en checklista med konkreta frågor för att lättare kunna reflektera över de beslut som ska fattas under rekryteringen

Dags att sluta diskriminera vid rekrytering. Debatt 16:29 1 februari, 2011. Arbetet för att motverka diskriminering i arbetslivet är arbetsgivarnas ansvar. Men det är också en facklig kärnuppgift och därmed en viktig uppgift för fackligt förtroendevalda Arbetsgivare diskriminerar vid rekrytering Magnus Carlsson, docent i nationalekonomi, forskar om diskriminering på arbetsmarknaden och hans senaste studie visar att rekryterare väljer bort personer med utländskklingande namn till förmån för ansökningar med svenska namn Här hittar du alla bloggartiklar som vi på TNG skrivit kring ämnet diskriminering vid rekrytering. TNG jobbar med fördomsfri rekrytering och bemanning, vilket innebär att vi fokuserar på kandidaternas kompetens och potential framför ålder, kön, bakgrund, och till exempel namn.. Här hittar du alla våra inlägg om ämnet

Diskriminering vid rekrytering är förbjudet. Till tjänsteförhållanden ska man välja den mest meriterade sökanden, men till anställningsförhållanden kan man välja den som arbetsgivaren bedömer vara bäst lämpad. Lagstadgade bestämmelser om jämställdhet och lagstadgade förbud mot diskriminering begränsar dock arbetsgivarens rättigheter vid rekrytering Bevisbörda för diskriminering . Enligt 6 kap. 3 § Diskrimineringslagen krävs att den som har blivit utsatt för diskriminering visar på omständigheter som ger anledning att anta att denne har blivit diskriminerad. Om du uppfyller detta relativt låga beviskrav så är det upp till arbetsgivaren att bevisa att diskriminering inte har. Diskriminering är alltid förbjudet. Diskrimineringsreglerna gäller vid alla åtgärder som en arbetsgivare vidtar mot en arbetssökande eller anställd, alltså inte bara vid rekrytering. Lagen är också tvingande, vilket innebär att det inte går att avtala bort reglerna i kollektivavtal eller andra avtal

Tips för att undvika könsdiskriminering vid rekrytering. Så vad är viktigt att tänka på för att förebygga diskriminering? På TNG kan vi diskrimineringslagen och använder alltid en fördomsfri kompetensbaserad rekryteringsmetodik. Här listar vi vad du som chef också kan göra för att rekrytera fördomsfritt Varannan chef ser risk för diskriminering vid rekrytering. Varannan chef tror att deras arbetsplats riskerar att diskriminera en jobbsökande när kandidaterna för en tjänst har likvärdiga meriter, det visar Unionens mångfaldsrapport 2019 inte får jobbet, misstänker diskriminering kan han eller hon anmäla det till sitt fackförbund eller Diskri-mineringsombudsmannen och då behöver organi-sationen kunna visa att ingen diskriminering har skett i rekryteringen. En tydlig och väldokumenterad rekryteringsprocess är ett nödvändigt verktyg även i sådana situationer

Stor risk för diskriminering vid rekrytering Kolleg

Förmodad funktionsnedsättning var ej diskriminering vid rekrytering Arbetsdomstolen (AD) har i dom 2018 nr 11 mellan Industrifacket Metall (förbundet) och staten genom Arbetsgivarverket prövat om en kraftigt överviktig arbetstagare har utsatts för diskriminering när han nekades plats på grundutbildningen till kriminalvårdare Rekrytering kan ta mycket resurser, men ju mer strukturerad du är desto större är chansen att rekryteringen blir lyckad. För att lyckas behöver du gå igenom processen steg för steg. Här berättar vi om de olika stegen i en rekrytering Fördomar går ofta före kompetens vid rekrytering. Ett mångfaldsperspektiv ger fördelar när det gäller att motarbeta ett ensidigt tankesätt för att kunna jobba med fördomsfri rekrytering

Video: Rekrytering utan diskriminering med aktiva åtgärder D

Eftersom endast kvinnor kan nekas anställning på grund av graviditet föreligger direkt diskriminering pga kön (1 kap 1 § och 2 kap 1 § diskrimineringslag). Därtill, får arbetsgivaren inte diskriminera anställd som har samband med föräldraledighet när denne beslutar om bland annat anställning ( 16 § föräldraledighetslagen ) Diskriminering minskar när arbetsplatsen har en mångfaldspolicy. Unionens mångfaldsundersökning visar att risken för diskriminering vid rekrytering minskar när arbetsplatsen har en mångfaldspolicy och när medarbetarna upplever att chefer och ledare jobbar aktivt med mångfaldsfrågor. - Diskriminering sker ofta omedvetet Diskriminering vid rekrytering är förbjudet. Till tjänsteförhållanden ska man välja den mest meriterade sökanden, men till anställningsförhållanden kan man välja den som arbetsgivaren bedömer vara bäst lämpad. Lagstadgade bestämmelser om jämställdhet och lagstadgade förbud mot diskriminering begränsar dock arbetsgivarens rättigheter vid rekrytering Diskriminering vid rekrytering - samspelet mellan företagspolicyn och sökandegruppens karakteristika Matilda Jensen & Hulda-Marie Persson Abstract Företagets policy spelar en viktig roll när det gäller instruktioner till rekryteraren. En rättvisepolicy som betonar vikten av att de sökand

Tips för att minska risken för diskriminering vid rekrytering. I värsta fall kan en rekryteringsprocess bidra till att förstärka befintliga mönster och förhållningssätt. I bästa fall kan en rekrytering vara en möjlighet till att förändra dem. Rekrytering bör därför användas strategiskt i jämställdhets- och mångfaldsarbetet Direkt diskriminering Förbudet gäller vid såväl direkt som indirekt diskriminering. Direkt diskriminering innebär att någon missgynnas genom att bli sämre behandlad än någon annan i jämförbar situation, om det visar sig att missgynnandet har ett samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Indirekt diskriminering Hur undviker jag diskriminering i mina platsannonser? Det finns mängder av regler kring platsannonser, de flesta är sådana som har att göra med hur man lockar till sig bäst kandidater, men det finns också vissa regler som säkerställer att du inte bryter mot någon diskrimineringslag Det finns så mycket mer att tänka på när det kommer till hantering av personuppgifter vid rekrytering än vad vi kan behandla i denna artikel. Referenstagning, känsliga uppgifter och uppgifter om lagöverträdelser är exempel på processer som också kräver efterlevnad mot GDPR Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar att aktiva åtgärder för rekrytering bör leda till några former av rutiner och riktlinjer för rekrytering på arbetsplatsen för att för att förebygga diskriminering, 2020-10-24 Arbetsgivarens skyldigheter gentemot arbetstagarorganisationen vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Alla.

Diskriminering i rekrytering - Vad säger lagen? - Level

 1. ering vid anställning- och befordringssituationer framgår det uttryckligen i 5 kap 1 § andra stycket DL att man inte har rätt till ekonomiskt skadestånd. Detta motiveras med att det inte finns någon adekvat ekonomisk förlust att gå miste om en anställning eftersom den arbetssökande antas kunna fortsätta med sin gamla anställning eller söka en ny anställning
 2. ering vid rekrytering sker hela tiden och i ett försök att bryta mönstret skärps nu diskri
 3. ering i samband med rekrytering ; Frågor och sammanfattning (öppen frågestund vid utbildningsse

 1. ering kopplat till arabiskklingande namn. Flera svenska fältexperiment samt internationella studier påvisar diskri
 2. ering vid rekrytering - är man en attraktiv arbetsgivare då? Nina Sund , mars 5, 2013 7 2
 3. ering innebär att det finns en bestämmelse eller ett förfaringssätt som verkar neutralt, men som i praktiken missgynnar individer på grund av någon av diskri
 4. ering På rätt sida om lagen 15. Rekrytering och utvärdering 16. Introduktion 17. Tänka strategiskt Frågor till anställningsintervju
 5. ering vid rekrytering och på arbetsplatsen Att känna sig diskri

Åldersdiskriminering vid rekrytering D

 1. ering vid rekrytering Diskri
 2. eras vid rekrytering. 29 oktober, 2014. Den vanligaste diskri
 3. ering är omfattande och gäller vid en rad olika situationer inom arbetslivet. Utgångspunkten är att skyddet gäller för samtliga arbetstagare i företaget, oavsett om . 1
 4. Det är tillåtet att vid rekrytering ta hänsyn till trosbekännelse, när delaktighet i ett trossamfunds åskådning är en förutsättning för att arbete ska kunna utföras. Det är dock inte troligt att delaktighet i arbetsgivarens trosuppfattning är någon saklig förutsättning för arbete som till exempel vaktmästare, lokalvårdare, kontorist, ekonom eller jurist
 5. ering på grund av nationalitet och ett hinder för fri rörlighet inom Unionen. Att som arbetsgivare vid rekrytering ställa krav på kunskaper i ett lands modersmål kan leda till indirekt diskri
 6. REKRYTERING/HÄLSA. I veckan uttalade jag mig om hälsotest vid rekrytering i en artikel i Metro Jobb.Visst ser jag en fara i att hälsokontroller kan användas för att sålla bland kandidater, att det riskerar skapa ett A- och ett B-lag
 7. ering. Enkätundersökningen ingår i TNG:s rapport från 2018 om jobbsökare och deras syn på fördomsfri rekrytering, och visar att hela 73 procent av jobbsökare upplever sig ha blivit bortvalda på felaktiga och diskri

Vid tillsättning av statlig anställning ska avseende endast fästas vid sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. Att välja bort en gravid arbetssökande skulle ses som direkt diskriminering och är inte tillåtet. rekrytering och befordran,. För att undvika till exempel diskriminering är det viktigt att tänka igenom kraven ordentligt, så att de är motiverade. Mall för kravprofil vid rekrytering (Word, 48.64 KB) Samverkansavtal_181218 (PDF, 221.63 KB) Links Guide till jämställd kommunikation Om rekryteringssystem och kompetensdatabaser. De rättsliga grunder arbetsgivaren kan stödja sig på för att behandla personuppgifter vid rekrytering är normalt intresseavvägning eller ett allmänt intresse (myndigheter) 15 § Diskriminering är förbjuden 1. vid mönstring eller annan utredning om personliga förhållanden enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt samt vid inskrivning för och under fullgörande av värnplikt eller civilplikt, samt 3. rekrytering och befordran

En rekrytering handlar om så mycket mer än att bara fylla en tom stol. Vid sjukdom, ledighet, I en sådan urvalsprocess finns det helt enkelt inget utrymme för diskriminering. Vår rekryteringsprocess. Vår rekryteringsprocess grundar sig i aktuell. Intervjun är mest effektiv om den är standardiserad och strukturerad. Det betyder att frågorna är fastställda i förväg och att alla kandidater får samma frågor. På det sättet kan vi behandla alla kandidater lika och undvika diskriminering. Vid Lunds universitet används kompetensbaserad intervjuteknik diskriminering och rekrytering. 1.1 Syfte Syftet med uppsatsen är att ur ett juridiskt perspektiv dels undersöka innebörden av förbudet mot diskriminering på grund av etnicitet, dels undersöka vilka skyldigheter en arbetsgivare har att bedriva ett målinriktat arbete och vidta främjande åtgärder vid rekrytering me Eventuell sekretess bedöms i varje enskilt fall vid förfrågan om utlämnande av handlingen. Tester och arbetsprover Arbetspsykologiska tester. Idag är det vanligt att använda arbetspsykologiska tester vid rekrytering och det är ett bra verktyg att använda som ett komplement i rekryteringsprocessen Gäller rekrytering. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering inrättades 1986 genom lagen mot etnisk diskriminering, Vid akuta nyhetslägen kan det vara svårt att få alla fakta.

En kommentar till Jari Norvantos kommentar: att magkänsla leder till diskriminering är såklart något som visats i forskning gällande rekrytering och det är väl därför SYLF önskar större transparens. Det kallas tex homosocialitet vid rekrytering, dvs rekryteraren väljer den för tjänsten som liknar en själv Utgångspunkten vid indirekt diskriminering handlar, till skillnad från direkt diskriminering, istället om hur tillämpning av vissa kriterier, Ditt arbete ska då omfatta arbetsförhållande, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran,.

Rekrytera utan att diskriminera - har du koll på reglerna

Diskriminering och missgynnande vid rekrytering

Vidta aktiva åtgärder mot diskriminering

Diskriminering - definition, konsekvenser och lösningar

Diskriminering av personer med utländsk bakgrund vid rekrytering - intervju i Studio Ett / P1 Att det sker diskriminering av personer med utländsk bakgrund vid rekrytering har en rad studier visat genom åren. Bl.a. har Sima Wolgast nyligen publicerat en studie om detta som Sveriges Radio p1 uppmärksammat och gjort ett inslag om i Studio Ett där även we:assess blir intervjuade I en intervju för Svenska Dagbladet, apropå uppropet mot rasism på SR, berättar den skattefinansierade mediejättens vd Cilla Benkö om hur man tänker vid rekrytering. - SR är inte ett rasistiskt företag och vi har inte rasistiska medarbetare. Vi rekryterar från faktorer, och plockar ut den bästa för jobbet för stunden Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och andra kränkningar. Linnéuniversitetet arbetar aktivt med förebyggande arbete genom aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagen samt arbetsmiljölagen. För att Linnéuniversitetet ska vara en öppen, välkomnande och inkluderande verksamhet, måste alla studenter och medarbetare känna ett ansvar för att. Diskriminering på jobbet går att förebygga med samma arbetssätt som vid systematiskt arbetsmiljöarbete. Nu finns två handböcker med tips på hur man kan gå tillväga. Kartlägg risker, analysera, åtgärda och följ upp. Arbeta löpande och i samverkan - det rådet finns i två nya handböcker om diskriminering som förhandlingsorganisationen OFR (Offentliganställdas. Sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön vid läroanstalter; Trakasserier i intresseorganisationer och i samband med tillhandahållande av varor eller tjänster; Uppsägning, avslutande av anställningsförhållande och permittering; Diskriminering i skolor och läroanstalter. Antagning av elever och studerand

Regler om diskriminering i platsannonser - Arbetsförmedlinge

 1. ering Steg 1 Om du som anställd blir kontaktad av en student om upplevd diskri
 2. ering har en individ missgynnats,.
 3. ering och rasism. - Det känns tråkigt att vi uppenbarligen i de fallen inte kommit längre med att skapa en bra.
 4. ering vid rekrytering: En kvalitativ studie om rekryterares diskri
 5. ering vid rekrytering. 2006 (Swedish) Student paper second term Student thesis Place, publisher, year, edition, pages 2006. , p. 30 Identifier
 6. ering vid rekrytering: samspelet mellan företagspolicyn och sökandegruppens karakteristika 1023 visningar uppladdat: 2007-01-01. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Företagets.

Rekrytering, Rekrytera rätt - Hur du rekryterar utan att

Förbudet mot diskriminering gäller i alla situationer i arbetslivet och skyddar inte bara de anställda på arbetsplatsen. Arbetssökande, praktikanter och inhyrd personal omfattas också. Förbudet mot bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning gäller dock inte när någon på eget initiativ gör en spontanansökan om jobb på arbetsplatsen Diskriminering genom bristande tillgänglighet är förbjuden enligt diskrimineringslagen. Förbudet innebär att en arbetsgivare är skyldig att genomföra skäliga tillgänglighetsåtgärder för att en person med funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer utan funktionsnedsättning Etnisk diskriminering vid rekrytering ,konsekvenser. Hej! Jag har en uppgift som handlar om etnisk diskriminering. Jag har då valt den etniska diskrimineringen vid rekrytering (när man söker jobb). Det har visat sig att det är svårare att få jobb med ett utländskt namn enligt en studie

Ålderism och åldersdiskriminering - het trend inom

Genom våra mer än 12 000 personliga möten varje år ser vi tidigt trender inom attraktion och rekrytering. Och genom vårt fokuserade GDPR-arbete kan vi nu tillskriva oss en ny kompetens, hur man arbetar GDPR-anpassat vid rekrytering. Allt detta lärande och kunskap delar vi med oss av här i vår checklista för GDPR-rekrytering. 1 Misstanke om diskriminering vid rekrytering av skolgångshandledare (TAS 83/2015, utfärdat 4.9.2015) En man (A) bad jämställdhetsombudsmannen att utreda om han hade diskriminerats på grund av kön då endast kvinnor hade anställts som ordinarie skolgångshandledare åren 1999-2014 vid lågstadiet på en grundskola i en viss kommun Arbetsgivare och utbildningsanordnare ska enligt 3 kap. diskrimineringslagen (2008:567) arbeta med aktiva åtgärder. Diskrimineringslagen klargör att arbetsgivare och utbildningsanordnare löpande ska arbeta förebyggande mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett diskrimineringsgrund LÄS MER: Diskriminering om personal inte får arbete Jönson tror däremot inte att det faller in under diskrimineringslagen så länge det inte påverkar deras möjligheter att få jobba

Otålig bemanningsbransch väntar på snabbspår | Kollega

Hundra möjligheter att rekrytera utan att diskriminera D

Riktlinjer avseende diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling Riktlinjer avseende Vid allvarliga eller tydliga fall där det är uppenbart att den som trakasserar borde ha förstått att hen gör sig skyldig arbetssökande med svenska, eller traditionellt svenska, namn ska intervjuas vid en rekrytering Rekrytering är en kritisk situation i vilken resurser fördelas Ovanstående problem har stått i fokus för Wolgast avhandling om diskriminering vid rekrytering av arbetssökande. Sima Wolgast är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, handledare i psykoterapi och universitetslektor. Hon undervisar och handle-der på psykologprogrammet Exempel på diskriminering: Att få nedlåtande kommentarer och skämt på arbetsplatsen kring sin sexuella läggning; Ålder Omfattar alla åldrar. Vanligast är missgynnande vid rekrytering vid för låg eller för hög ålder. Exempel på diskriminering: Att inte bli kallad till intervju pga sin ålder, trots att man har högre meriter än andr 13.4.3 Arbetsgivaren avbryter rekryteringen.. 14 13.5 Intervju, tester och personbedömningar 14.2 Diskriminering skapa och upprätthålla ett gemensamt synsätt vid rekrytering när det gäller SiS gemensamma värdegrund,. En processbeskrivning av rekryteringsprocessen med riktlinjer för, och guider till, en medveten rekrytering med fokus på minskad diskriminering, ökad jämställdhet och likabehandling framarbetades under förprojektet (se bilaga 1) i samarbete med de olika grupperna (se projektorganisation för beskrivning av de olika grupperna)

5 tips för att undvika åldersdiskriminering vid rekrytering. Medarbetare Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk visar i en färsk undersökning att åldersspannet då en arbetssökande är attraktiv blir allt smalare. Tidigare trodde forskarna att åldersdiskrimineringen började vid 55 år, men enligt rapporten ökar den redan vid 40 Litteraturtips: Diskriminering. Grundbok i att arbeta fram en jämställdhetplan, beställ eller ladda ner från JämOs webbplats. Grundbok - jämställdhetsanalys av löner steg för steg, beställ från JämO Fair rekrytering - en idébok, redaktör Ulla Zetterberg, Liber förla Vid rekrytering är det vanliga att man bedömer yrkeskompetenser på personer genom att man försöker bilda sig en uppfattning om hur väl personer fungerat i en liknande roll tidigare. Det är dock ofta så att man inte kan rekrytera personer som redan gjort det som de ska göra i sin nya roll De förväntade resultaten av detta projekt är mycket relevanta i det svenska samhället idag för att identifiera praxis och mekanismer för diskriminering på arbetsmarknaden, särskilt processen för hur omedvetna och medvetna val görs vid rekrytering

Arbetsgivaren ska arbeta för att alla oavsett diskrimineringsgrund får möjlighet att söka lediga jobb... Diskriminering innebär ett missgynnande eller en kränkning av någons värdighet. Aktiva åtgärder. Från och med den 1 januari 2017 gäller nya bestämmelser i diskrimineringslagen om aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. rekrytering och befordran,. Kontroller vid rekrytering Få reda på vilka kontroller av arbetssökande du kan göra vid rekrytering access_time Senast uppdaterad: 13.02.201

Dags att sluta diskriminera vid rekrytering TC

Var femte har upplevt åldersdiskriminering vid rekrytering. Bild: Mostphotos . Patrik Harald Enligt EK-direktören Ilkka Oksala är det viktigt att också subjektivt upplevd diskriminering kartläggs, eftersom det är en fråga som i hög grad påverkar arbetsmotivationen Positiv särbehandling är när personer ur grupper, som bedöms som missgynnade och/eller underrepresenterade, ges förtur när de har jämlika meriter. Det kan till exempel gälla tillsättning av tjänster på en arbetsplats. [1]I Sverige är det tillåtet med positiv särbehandling på gund av kön och ålder

Denna uppsats behandlar metoden med avidentifierade ansökningshandlingar som ett alternativ till traditionell rekrytering med målet att minska diskriminering vid rekrytering. I uppsatsen behandlas för och nackdelar med metoden utifrån upplevelser av dess användande bland förespråkare av metoden, rekryterare och kandidater - Diskriminering sker ofta omedvetet. Därför vill Unionen att alla som deltar i arbetet med rekryteringar erbjuds utbildning i metoder för kompetensbaserad rekrytering fri från diskriminering. I fjol fick Diskrimineringsombudsmannen, DO, in drygt 130 anmälningar som gäller tjänstetillsättningar och rekryteringar Kompetensbaserad rekrytering minimerar även risken för diskriminering i rekryteringsprocessen. Utbildningen fokuserar på just kompetensbaserad rekrytering. Riktlinje för rekrytering. Vid varje rekrytering är det viktigt att riktlinjen för rekrytering efterlevs och att du som chef går igenom alla steg i processen Eftersom man vid kompetenbaserad rekrytering utgår från specifika och utvalda kompetenser för rollen redan vid urvalet, och varje kandidat som intervjuas för rollen får svara på samma frågor, så finns mindre utrymme för egna tolkningar. En studie ger tre rekommendationer som är viktiga för att minska riskerna för diskriminering 3. Rekrytering och befordran Kompetensbaserad rekrytering Risk att gå på magkänsla Aktiva åtgärder för rekrytering 4. Kompetensutveckling och utbildning 5. Möjlighet att förena arbete och föräldraskap Särskilda uppgifte

Diskriminering vid rekrytering? Diskrimineringsombudsmannen. March 5, 2018 · Arbetsgivaren ska arbeta för att alla oavsett diskrimineringsgrund får möjlighet att söka lediga jobb AD 91-2010 Äldre kvinna diskriminerad vid rekrytering. Visa innehållsrubriker fast att hon utsattes för både ålders- och könsdiskriminering genom att hon inte kallades till intervju och för diskriminering på grund av ålder, då hon AH sökte i februari 2009 en av två anställningar som jobbcoach vid. rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan - bilaga Högskolorna. 1. ska enligt 1 kap. 5 § fjärde stycket högskolelagen (1992:1434) aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan. Enligt andra stycket i samma paragraf ska jämställdhet mellan kvinnor och män alltid iakttas och främjas i.

Industrin tar matchen tackar för sex fina år! - GrönaSara Martinson - IFAUDagordning arbetsplatsträff - en mall från DokuMeraArbetsbeskrivning redovisningsekonom - en mall från DokuMeraChecklista bildskärmsarbete - en mall från DokuMera

2. Vid anställning av nya medarbetare Vad du ska tänka på vid rekrytering: olika anställningsformer, företrädesrätt till återanställning och hur du undviker situationer rörande diskriminering vid anställning 3. Vad som gäller under anställnin Innehållsförteckning. 0.40 Föräldraledighetslagens skydd mot diskriminering. 1.50 Skydd mot diskriminering vid föräldraledighet - missgynnande och sannolikt sambandmed föräldraledighet. 3.30 Missgynnandekriteriet vid föräldraledighet. 6.10 Sambandskriteriet vid föräldraledighet. 10.00 Arbetsgivarens bevisbörda - samband saknas. 14.40 Arbetsgivarens bevisbörda. Bedömning av personlig lämplighet vid rekrytering, språkkrav vid rekrytering, rekrytering och krav på arbetsanpassning, diskriminering pga funktionshinder och ålder vid upprättande av turordningslistor. Arbete i mindre grupper med case samt gemensam diskussion kring ADs praxis. 11.45-12.45. Lunch (ingår). 12.45-14.15. Pass III ADs praxis. Arbetsdomstolens dom 2005 nr 126 angående fråga om etnisk diskriminering vid rekrytering av miljöinspektö

 • Fikon blöder.
 • Ho chi minh staden vietnam.
 • Hur ska klövjeväskan sitta på hunden.
 • Ltg läsmetod.
 • So werden sie zum daytrader pdf.
 • Antwerpen sevärdheter.
 • Golfpaket norra tyskland.
 • Forskning minnesträning.
 • Jax runepage.
 • Jesus alcala son.
 • John barrymore film 1920.
 • Sosiale behov definisjon.
 • Steinheimer schnecken.
 • Uss lighthouse.
 • Personligt brev flashback.
 • Botade rakitis.
 • Alsace wine map.
 • Recklinghäuser zeitung kosten.
 • Rizz rheine eintritt.
 • Myelomeningocele icd 10.
 • Neva station.
 • Kalmars nation uppsala.
 • The 33 real story.
 • Indianerbanane früchte kaufen.
 • Blästra båt pris.
 • Nordbayerische nachrichten erlangen.
 • 2009/147/eg.
 • Alexandra richter woite verheiratet.
 • Koorden en touwen gent.
 • Tempel i kyoto.
 • Thumbs up symbol in outlook 2016.
 • Unicoronal synostos.
 • Justera plastbågar.
 • Metropolitan correctional center.
 • Idre fjäll uthyrning.
 • The hunter call of the wild wiki.
 • Tandställning överbett vuxen.
 • Fira jul på pensionat.
 • Ntex news.
 • Bus newark to manhattan.
 • Byggprojekt stockholm 2017.