Home

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2001:13 Utkom från trycket den 24 juli 2001 SFH 2.1. SJÖFS 2001:13 2 ansvarig för att mottagningsanordningar finns tillgängliga och uppfyller de krav som ställs, i övriga hamnar ansvarar fastighetsägaren för detta. 3. Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2000:21 Utkom från trycket den 7 december 2000 SFH 1.2.2.3. SJÖFS 2000:21 2 Med Radio Medical avses ett medicinskt samråd i form av rådfrågning och rådgivning via telekommunikation. Med ett motgift avses ett ämne som används för att motverka skadlig på Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd publiceras som pdf-filer. Du behöver med andra ord en installation av Acrobat Reader för att kunna läsa föreskrifterna. Bekantgöranden. Om en författning som har kungjorts i en författningssamling ändras eller upphävs,. I SJÖFS publiceras föreskrifter om fartygssäkerhet och sjöolyckor, sjöfartsskydd, lotsning, isbrytning, sjöfartstaxor m.m

Sjöfartsverket ska i fråga om sitt miljöarbete rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om vilken rapportering som behövs. Förordning (2011:1225). Ledning. 11 § Sjöfartsverket leds av en styrelse. 12 § Styrelsen ska bestå av minst åtta och högst tretton ledamöter, personalföreträdarna medräknade Denna författning träder i kraft fyra veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Sjöfartsverkets författningssamling. JOHAN FRANSON. Göran Liljeström (Sjöfartsinspektionen) Utgivare: Jan-Olof Selén, Sjöfartsverket, Norrköping ISSN 0347-531X Bilaga 1. Underlag för kontrollberäkning av effektkra Sjöfartsverket. Sjöfartsverkets SJÖFS Utnyttjas också av författningssamling Rederinämnden Skatteverket. Skatteverkets SKVFS författningssamling. Skogsstyrelsen. Skogsstyrelsens SKSFS författningssamling. Socialstyrelse Sjöfartsverkets arbete med anledning av coronaviruset covid-19 Sjöfartsverkets verksamheter fungerar väl. I stort sett ska våra kunder inte påverkas av den pågående Coronapandemin. > Läs mer. > Författningssamling > Kris- och beredskap > Sjömansservice; Hitta till oss

Lagrummet - Sjofartsverket

Sjöfartsverkets författningssamling - SJÖFS

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2014:X Utkom från trycket den xx xx 2014. 2 SJÖFS 2014:X 8. oljehaltigt barlastvatten eller tankspolvatten eller annat avfall som härrör sig från fartygets drift. 4 § Med. Sjöfartsverket. _____ Denna författning träder i kraft den 1 januari 2013. På Sjöfartsverkets vägnar . ANN-CATRINE ZETTERDAHL . Jaak Meri (Samhälle) Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2012: Utkom från trycket Den XX december 201 Ytterligare föreskrifter om sjöfartsverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del. Utöver vad som framgår av denna förordning skall sjöfartsverket redan i fred samråda med överbefälhavaren i ärenden om verkets uppgifter vid krig eller krigsfara eller eljest av betydelse för landets försvar Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2004:13 Utkom från trycket den 1 juli 2004 SFH 7.1. SJÖFS 2004:13 2 föreskrivs om innehåll i skyddsutredning i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004, framgå hur det kan säkerställas att ett undantag för de Äldre författningar finns fortfarande i Sjöfartsverkets författningssamling. Håll dig uppdaterad. Du kan prenumerera på information från Transportstyrelsen. Då får du ett mejl när något är nytt inom det område du är intresserad av. Informationen handlar bland annat om nya regler

Förordning (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2014:X Utkom från trycket Den xx xx 2014 . SJÖFS 2014:X 2 Utsläppsvärdet ska styrkas i en mätrapport enligt 4-7 §§ och på ett NOx-reduktionsintyg enligt 8 §. För att ett NOx-reduktionscertifikat ska utfärdas krävs vidare att redaren vidtar de. 1 Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E; SJÖFS 2007:21 Utkom från trycket den 1 december 2007 beslutade den 13 november Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 2 kap. 1 och 3 kap. 2 4 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 2, 7, 8, 10 och 15. Biträde av lots. 1 § För biträde åt sjöfarande håller staten genom Sjöfartsverket lotsar vid rikets kuster samt i Mälaren och Vänern och i Trollhätte kanal. Förordning (2003:86). 2 § Den som vill anlita lots för lotsning eller för annat biträde åt fartyg inom Sveriges sjöterritorium får endast anlita lots som är anställd av Sjöfartsverket, om Sjöfartsverket inte. Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2013:x Utkom från trycket den xx. SJÖFS 2013:x 2 7. Med lotsled menas farleden mellan de platser som anges i bilaga 1 samt mellan farleden och hamnar, hamnars kajer, lastageplatser eller ankar-platser i nära anslutning till lotsleden

Författningssamlingsförordning (1976:725) Svensk

Sjöfartsverkets författningssamling SJÖFS 2012: Utkom från trycket den november 2012. 2 Bilaga 1. Kontaktvägar vid lotsbeställning . Lotsområde Stockholm . Lotsbeställnings-central Södertälje Telefon 08-554 245 21 08-554 245 23 Telefax 08-554 245 3 Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS) Skriv ut sidan. X. Skriv ut . Lägg till prenumeration. X. RSS. E-post. Tipsa om artikeln; Felrapportera sidan. X. E-post avsändare. Kommentera felet och var det ligger på sidan. Skicka . Kontakta kundtjänst. X. E-post avsändare. Meddelande till kundtjänst

Start - Sjofartsverket

 1. ut = M Skepp = fartyg vars skrov har både en största längd av
 2. Sjöfartsverket är en svensk myndighet med uppgift att verka för goda förutsättningar för sjöfarten i Sverige. I detta ligger bland annat ansvar för farledshållning, lotsning, isbrytning, sjömätning, produktion av sjökort, sjötrafikinformation samt sjö- och flygräddning. [1] Verksamheten finansieras av avgifter på handelssjöfarten, varför verket benämns affärsverk
 3. Sjöfartsverket föreskrifter och allmänna råd. om maskininstallation, författning träder i kraft fyra veckor efter den dag då författningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Sjöfartsverkets författningssamling om inget annat sägs i det följande. 2
 4. ut = M Skepp = fartyg vars skrov har både en största längd av
 5. Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2003:9) om vilotid för sjömän Förordning (SFS2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal Transportstyrelsens författningssamling. Kategorier av information väg. Övergripande / Prenumerera på informatio
 6. Bekantgörande av författning som ändrar en författning i Sjöfartsverkets författningssamling (1970:A15) om dricksvatten på fartyg, ändrade föreskrifter, SJÖFS 2014:14. Ändrar Sjöfartsverkets kungörelse (1970:A15) 70 kr. Läs me

Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2003:9) om vilotid för sjömän Förordning (SFS2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal Transportstyrelsens författningssamling. Föreskrifter om tillfälligt förlängd period för prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik (TSFS 2020:26 1 Sjöfartsverkets författningssamling Föreskrifter och allmänna råd om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2005:25) om skyddsanordningar och skyddsåtgärder på fartyg; SJÖFS 2006:X Utkom från trycket den beslutade den xx xxxx Sjöfartsverket föreskriver med stöd av 2 kap. 1 och 5 kap. 10 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 18. 1 Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om sjöfartsskydd; beslutade den 22 juni Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 3, 4 och 9 förordningen (2004:283) om sjöfartsskydd. SJÖFS 2004:13 Utkom från trycket den 1 juli 2004 SFH 7.1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter reglerar vissa förhållanden i anslutning. 5 Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om bemanning; SJÖFS 2007:12 Utkom från trycket den 29 maj 2007 beslutade den 7 maj Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 4 kap. 38 fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). 1 kap. Allmänna bestämmelser Tillämpning 1 Dessa föreskrifter gäller för följande svenska fartyg om inte annat anges.

Författningssamling - Transportstyrelse

Sjöfartsverkets författningssamling - Yump

Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket; utfärdad den 1 december 2011. Regeringen föreskriver att 2, 3 och 10 §§ förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse. 2§1 Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att 1. tillhandahålla. Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS) Skatteverkets författningssamling (SKVFS) Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS) Skåne läns författningssamling (12FS) Socialstyrelsens föreskrifter (se också Gemensamma författningssamlingen HSLF-FS

Sjöfartsverkets författningssamling. SJÖFS 2005:7 4 Befaren jungman: person som har fullgjort minst sex månaders däcks-tjänstgöring. Brygga: styrhytt och bryggvingar med undantag för en avstängd eller avskärmad del i styrhytten. Direkt kontakt: när vakthavande befäl och en besättningsmedlem på vak Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS) finnas kvar, eftersom Sjöfartsverket fortfarande ger ut föreskrifter och regler. Alla föreskrifter utgivna i SJÖFS och VVFS före den 1 januari 2009 respektive den 1 april 2010 finns på Sjöfartsverkets respektive Trafikverkets webbplats. [förtydliga De allmänna farlederna hittar du på ett sjökort eller i Sjöfartsverkets författningssamling. Därför finns förbudet. Störande buller: Intensiv körning inom ett begränsat område kan orsaka oljud och buller. Det kan vara mycket störande för människor och djur Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket; utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver att 32 § förordningen (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket skall ha följande lydelse. 32 § Föreskrifter om Sjöfartsverkets medverkan i totalförsvaret finns i för

JUNO. Sveriges största tjänst för juridisk information, utbildning och nyheter Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 2008:2 Utkom från trycket den 28 mars 2008 . ELSÄK-FS 2008:2 2 Sjövägmärken ska vara utformade i enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken (SJÖFS 2007:19). 6 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket; utfärdad den 18 december 2015. Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse. 2§1 Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att 1. tillhandahålla lotsning Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket; utfärdad den 2 november 2006. Regeringen föreskriver1 att 1 § förordningen (1995:589) med instruktion för Sjöfartsverket skall ha följande lydelse. 1 §2 Sjöfartsverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat.

Förordning (1969:320) med instruktion för sjöfartsverket

 1. Sjöfartsverkets författningssamling (SJÖFS) Skatteverkets författningssamling (SKVFS) Skogsstyrelsens författningssamling (SKSFS) Sprängämnesinspektionens författningssamling (SÄIFS) Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)] Skåne läns författningssamlng (12FS
 2. Svensk författningssamling 3 § I förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet finns RGKFS författningssamling Sametinget Sametingets författningssamling STFS Sjöfartsverket Sjöfartsverkets SJÖFS Utnyttjas också av författningssamling Rederinämnden.
 3. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket; utfärdad den 11 december 2008. Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1161) med instruk-tion för Sjöfartsverket dels att 5, 9, 16, 17 och 19 §§ ska upphöra att gälla, del
 4. Sjöolycka definieras enligt Sjöfartsverkets författningssamling 1991:5 [1] och gäller internationellt. Som exempel på sjöolycka kan nämnas: Grundstötning kan även leda till en förlisning där fartyget går förlorat.; Fartyget har övergivits till sjöss på grund av att det inte ansågs sjövärdigt.; Fartyget har gått under i storm..
 5. Författningssamling som avses i första stycket skall, om ej annat följer av lagen om kungörande av lagar och andra författningar, utnyttjas av annan central myndighet i enlighet med vad som anges i bilaga 1. De centrala Sjöfartsverkets författningssamling.
 6. Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Konsoliderad version Observera att den tryckta Sjövägmärken ska vara utformade i enlighet med Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken (SJÖFS 2007:19). 6

Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS 2000:21 bilaga A och B, och den utrustning som krävs för att administrera dessa. 3 . 2 Bakgrund Inledningsvis ges en genomgång av de utbildningar som sjukvårdsansvariga sjöbefäl samt de Jungman (från lågtyskans Jungmann, ung man [1]) är en titel för en sjöman inom däcksavdelningen som är ny i tjänsten, och mindre erfaren än en matros.Efter viss tid till sjöss sker befordran till befaren jungman.Jungmannen har efter matrosen och kaptenen den viktigaste rollen på ett fartyg och ansvarar bland annat för trossar, landbrygga och god stämning vilket har föranlett. Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket (pdf 417 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS) En författningssamling är en samling lagar och andra författningar. I Sverige och Finland används termen för en viss eller vissa officiella regelbundet utkommande samlingar. Begreppet författningssamling används i Finland för lagar och förordningar medan motsvarigheten för myndighetsföreskrifter benämns föreskriftssamlingar [1].Den engelska översättningen av ordet.

Sjöfartsverkets författningssamling - Notisum

Regler för sjöfart - Transportstyrelse

 1. Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket Utfärdad den 10 oktober 2019 Regeringen föreskriver1 att 2 § förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse. 2 §2 Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att 1. tillhandahålla lotsning
 2. utseende som framgår av bilagan respektive av Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken (SJÖFS 2007:19) samt Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 2010:2 Utkom från trycket den 7 maj 2010. ELSÄK-FS 2010:2
 3. Sjöfartsverket har dålig koll på anställdas bisysslor, enligt kritik från Riksrevisionen. Samtidigt har myndigheten gjort affärer med en anställd för 3,5 miljoner om året, utan upphandling
 4. författningssamling Länsstyrelsen 14 FS 2011:22 Utkom från trycket den 6 maj 2011 Omtryck Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut om skyddsområde och Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2005:4) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar, se bilaga 2

Sjöfartsverkets författningssamling - PD

Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket Utfärdad den 9 april 2020 Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse. 2 §1 Sjöfartsverkets huvuduppgifter är att 1. tillhandahålla lotsning RIB ges ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Behöver du hjälp? Kontakta RIB Suppor Sjöfartsverkets författningssamling. Sjöfartsverkets föreskrifter. om lastsäkring; beslutade den 13 november 2000. Sjöfartsverket föreskriver med stöd av 3 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (1988:594) följande. 1 § De fartyg som för annan last än bulklast och som trafikerar svenska Sj öfartsverkets författningssamling SJÖFS 2016: Utkom från trycket den 2016 Föreskrifter om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJOFS 2016:2) om farledsavgift; beslutade den 2016. Sjöfartsverket föreskriver med stöd av 9 § förordningen (1997:1121) om farledsavgift att 11, 12, 13 och 16 §~ Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2016:2) om farledsavgift ska ha följande lydelse Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket; utfärdad den 7 april 2011. Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse. 8§ Sjöfartsverket ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla under

Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket; utfärdad den 10 december 2009. Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket ska ha följande lydelse. 1§1 Sjöfartsverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket; utfärdad den 11 april 2013. Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket ska införas en ny paragraf, 5 a §, av följande lydelse. 5a§ Sjöfartsverket sk Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter om anmälan av trafik med höghastighetsfartyg; beslutade den 12 januari 1998.Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 2 § förordningen (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg. Föreskrifternas tillämpningsområde 1 § Dessa föreskrifter tillämpas på sådana höghastighetsfartyg som omfattas av.

Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * SKVFS 2013:2 Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 15 mars 2013 1 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2013 Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet Utfärdad den 5 november 2020 Sjöfartsverket, Statens geotekniska institut och Trafikverket, eller den som någon av generaldirektörerna sätter i sitt ställe, oc

Förordning (1982:569) om lotsning m

Författningssamlingar för centrala myndigheter 2 Senaste lydelse 2006:1087. Utgivande myndighet Benämning Förkortning Särskild föreskrift Rikspolis-styrelsen Rikspolisstyrelsens författningssamling RPSFS Sametinget Sametingets författ-ningssamling STFS Sjöfartsverket Sjöfartsverkets för-fattningssamling SJÖFS Utnyttjas också av. Sjöfartsverkets författningssamling. Föreskrifter. om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter och. allmänna råd (SJÖFS 2005:19) om anmälningsplikt, informationsskyldighet och rapporteringsskyldighet. i vissa fall; beslutade den 3 juli 2006. Sjöfartsverket föreskriver med stöd av 2 kap. 7 § fartygssäkerhetsförordninge Svensk författningssamling Förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300); utfärdad den 4 december 2008. Regeringen föreskriver i fråga om sjötrafikförordningen (1986:300) 1 dels att i 2 kap. 9 och 10 §§, 3 kap. 3 och 4 §§ samt 4 kap. 7 § ordet Sjö-fartsverket ska bytas ut mot Transportstyrelsen, del

Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 1 SKVFS 2018:3 Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 2 mars 2018 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2018 Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * SKVFS 2008:2 Inkomsttaxering Utkom från trycket den 7 mars 2008 1 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beräkning av sjöinkomstavdrag vi Det finns två typer av cookies. Den ena typen, permanenta cookies, sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen Kulturrådets författningssamling KRFS 2018:6 Utkom från trycket den 19 december 2018 ISSN 0347-8548 Föreskrift om ändring i Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd (KRFS 2017:1) om gäller inte Lantmäteriets kartor och Sjöfartsverkets sjökort, oc

Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1998:898) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn; utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:898) om inrättande, ut-vidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn ska ha följande lydelse Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 1 SKVFS 2014:5 Inkomstbeskattning Skattebetalning Utkom från trycket den 14 mars 2014 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2014 författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om säkerhetsrådgivare för transport av farligt Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1995 :2)3 med föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss a

Sjöfartsverket beslutar om allmänna farleder. Farlederna finns angivna i Sjöfarts-verkets författningssamling (SJÖFS 1988:5). Alla farleder är normalt markerade med en linje i sjökorten, men det framgår inte av sjökortet vilka farleder som är allmänna eller inte. Markeringen av farled visar var vattenvägen går i förhållande till. Hallands läns författningssamling Länsstyrelsen ISSN 0347-1535 Länsstyrelsens tryckeri, Halmstad 2006 genom att Sjöfartsverkets sjövägmärke, upplysningsmärket Vattenskoteråkn. tillåten, sätts upp och underhålls i anslutning till området har publicerats i Finlands författningssamling. Lagen och förordningarna jämte ändringar kan erhållas hos Edita och på webbplatsen www . fln lex. fl. Bifogat återges: - Sjöfartsverkets föreskrifter om transport av farliga ämnen som styckegods på 15.12.2008 Dnr 2643/30/2008, och fartyg

Svensk författningssamling Lag om ändring i sjölagen (1994:1009); utfärdad den 11 december 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009) dels att i 6 kap. 4 och 14 §§, 18 kap. 1, 2, 7, 9, 12, 13 och 15-18 §§ samt 20 kap. 12 § ordet Sjöfartsverket i olika böjningsformer ska bytas ut mo författningssamling. BILAGA 3 3 (3) Datum 2008-11-25 Beteckning 5210-2001-65713 Transport av farligt gods på Mälaren Sjöfartsverket har upprättat särskilda föreskrifter om åtgärder mot vattenförorening från fartyg som trafikerar bl.a. Mälaren. (SJÖFS 1994:25 1 Svensk författningssamling Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725); utfärdad den 20 november 2003. Regeringen föreskriver att. författningssamling . 2. Fordonstvätt med avfettningsmedel och liknande produkter får endast ske på platser som har försetts med anordning som säkerställer att tvättvattnet inte riskerar att hamna i grund- yt- I Sjöfartsverkets och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd finns bestämmelser om Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * SKVFS 2013:1 Inkomsttaxering Skattebetalning Utkom från trycket den 1 februari 2013 1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:3) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt o

Ansvarig för verksjuridiska frågor samt utgivare av Sjöfartsverkets författningssamling. Även ansvar för registrerings- och arkiveringsfrågorna. Jag ingick i ledningsgruppen under hela anställningstiden. Rättssakkunnig Kommunikationsdepartementet. feb 1992 - okt 1995 3 år 9 månader FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 9 juni 2006 Nr 429—435 INNEHÅLL Nr Sidan Sjöfartsverket utfärdar också vid behov närmare föreskrifter om när ett tank-fartyg skall anses vara försett med dubbel-botten. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 14 juli 2004 Nr 624—628 INNEHÅLL För förrättningar som hänför sig till mönstring tar Sjöfartsverket ut ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän. Nr 627 1781 Bilaga 3 PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET, PRESTATIONE

beredskaps författningssamling 1 Utgivare: Key Hedström, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap ISSN 2000-1886 MSBFS 2009:5 Utkom från trycket den 21 januari 2009 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska utföra certifiering av förpackningar, IBC-behållare oc Svensk författningssamling Fartygssäkerhetsförordning; utfärdad den 12 juni 2003. Regeringen föreskriver 1 Sjöfartsverket får bestämma att ett fartygs fartområde skall ha en an-nan omfattning än vad som följer av 3 § om det finns särskilda skäl för det. 6. Svensk författningssamling Förordning om ändring i mönstringsförordningen (1984:831); utfärdad den 27 november 2008. Regeringen föreskriver i fråga om mönstringsförordningen (1984:831) 1 dels att i 1-3 a, 5-9, 12 och 14 §§ ordet Sjöfartsverket ska bytas ut mot Transportstyrelsen, del FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 19 november 2009 Nr 874—883 INNEHÅLL Sjöfartsverkets produktionsverksamhet överförs till ett aktiebolag som ska bildas. När aktiebolaget bildas tecknar staten samt-liga aktier. Aktiebolagets verksamhetsområde omfat

 • Självhäftande etiketter för skrivare.
 • Florett köpa.
 • How to see who is connected to your wifi.
 • Autokarte kärnten.
 • Shiban hund.
 • Meta description length 2017.
 • Polar m400 vs m430.
 • Shopping lüdinghausen.
 • Beverly hills 90210 viaplay.
 • Översiktlig.
 • Luftavfuktare woods.
 • Avatar the last airbender episoder.
 • Falköping tidning sport.
 • Ömma bröstvårtot inte gravid.
 • Vilket programmeringsspråk ska man börja med.
 • Wolfteam server status.
 • Hiv treatment africa.
 • Vad är revbenslåsning.
 • Svenska jägareförbundet öster malma.
 • Vad är inställning.
 • Mälarenergi app.
 • Defense of the alamo.
 • Herrtorps qvarn fiske.
 • Stockholmsutställningen 1897 porslin.
 • Samsung odyssey europe.
 • Wanderweg paulinenturm.
 • Herr frisör malmö.
 • Bollywood srbija.
 • Lediga butikslokaler linköping.
 • Simply swedish cookbook.
 • Habo skjutdörr.
 • Hyra hus västra götaland.
 • Ventilationskrav bbr.
 • Lawline flashback.
 • Skype microsoft.
 • Pinchos örebro.
 • Chrysler minivan 2017.
 • Nattvardskärl köpa.
 • Triumf glass öppettider.
 • Bestbezahltesten sportler der welt.
 • Solenergi göteborg ab.